Danh sách tiểu hành tinh/82901–83000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
82901 2001 QZ94 23/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,4 km MPC · JPL
82902 2001 QV96 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
82903 2001 QD97 17/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
82904 2001 QO98 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
82905 2001 QS98 20/08/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
82906 2001 QJ99 22/08/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
82907 2001 QC100 18/08/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
82908 2001 QU100 19/08/2001 Ondřejov P. Kušnirák, U. Babiaková 1,9 km MPC · JPL
82909 2001 QV100 19/08/2001 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
82910 2001 QX100 19/08/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
82911 2001 QH101 18/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
82912 2001 QU102 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
82913 2001 QN103 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
82914 2001 QS103 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
82915 2001 QA104 20/08/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
82916 2001 QH104 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
82917 2001 QK104 20/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
82918 2001 QR104 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
82919 2001 QD106 18/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
82920 2001 QF106 18/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
82921 2001 QU107 18/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
82922 2001 QZ107 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
82923 2001 QN109 20/08/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
82924 2001 QD110 24/08/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
82925 2001 QG110 24/08/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
82926 Jacquey 2001 QH110 25/08/2001 Pises Pises Obs. 4,1 km MPC · JPL
82927 Ferrucci 2001 QK110 25/08/2001 San Marcello L. Tesi, A. Boattini 7,0 km MPC · JPL
82928 2001 QM110 19/08/2001 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 2,1 km MPC · JPL
82929 2001 QN110 20/08/2001 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 4,0 km MPC · JPL
82930 2001 QZ110 24/08/2001 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 3,7 km MPC · JPL
82931 2001 QE112 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
82932 2001 QS112 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
82933 2001 QU112 25/08/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
82934 2001 QX112 25/08/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
82935 2001 QK113 25/08/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
82936 2001 QQ113 25/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,7 km MPC · JPL
82937 Lesicki 2001 QW113 26/08/2001 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 7,0 km MPC · JPL
82938 2001 QB114 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
82939 2001 QY114 17/08/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
82940 2001 QZ115 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
82941 2001 QC116 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
82942 2001 QH116 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
82943 2001 QG117 17/08/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
82944 2001 QJ117 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
82945 2001 QN117 17/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
82946 2001 QN119 18/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
82947 2001 QV121 19/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
82948 2001 QD122 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
82949 2001 QE124 19/08/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
82950 2001 QB125 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
82951 2001 QS125 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
82952 2001 QC126 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
82953 2001 QS126 20/08/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
82954 2001 QW126 20/08/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
82955 2001 QB127 20/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
82956 2001 QT127 20/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
82957 2001 QU127 20/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
82958 2001 QP128 20/08/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
82959 2001 QK129 20/08/2001 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
82960 2001 QN129 20/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
82961 2001 QO129 20/08/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
82962 2001 QH130 20/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
82963 2001 QT130 20/08/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
82964 2001 QL131 20/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
82965 2001 QU131 20/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
82966 2001 QD132 20/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
82967 2001 QV132 20/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
82968 2001 QF133 21/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
82969 2001 QQ133 21/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
82970 2001 QY134 22/08/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
82971 2001 QD135 22/08/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
82972 2001 QR136 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
82973 2001 QA137 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
82974 2001 QN138 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
82975 2001 QQ139 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
82976 2001 QK140 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
82977 2001 QS140 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
82978 2001 QT141 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
82979 2001 QU141 24/08/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
82980 2001 QO143 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
82981 2001 QA144 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
82982 2001 QC144 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
82983 2001 QE144 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
82984 2001 QV146 20/08/2001 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
82985 2001 QC147 20/08/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
82986 2001 QK147 20/08/2001 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
82987 2001 QR147 20/08/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
82988 2001 QC148 20/08/2001 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
82989 2001 QM148 20/08/2001 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
82990 2001 QK152 25/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,7 km MPC · JPL
82991 2001 QO153 27/08/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
82992 2001 QN154 27/08/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 7,1 km MPC · JPL
82993 2001 QO154 28/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,7 km MPC · JPL
82994 2001 QP154 30/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,9 km MPC · JPL
82995 2001 QJ155 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
82996 2001 QV156 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
82997 2001 QW156 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
82998 2001 QJ157 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
82999 2001 QZ158 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
83000 2001 QG159 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL