Danh sách tiểu hành tinh/83001–83100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
83001 2001 QB160 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
83002 2001 QE160 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
83003 2001 QK160 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
83004 2001 QY160 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
83005 2001 QX161 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
83006 2001 QK162 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
83007 2001 QP162 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,2 km MPC · JPL
83008 2001 QY163 31/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,6 km MPC · JPL
83009 2001 QH164 21/08/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
83010 2001 QW164 22/08/2001 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
83011 2001 QF165 24/08/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
83012 2001 QQ167 24/08/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
83013 2001 QJ169 26/08/2001 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
83014 2001 QZ169 23/08/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
83015 2001 QA170 23/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
83016 2001 QS170 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
83017 2001 QT170 24/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
83018 2001 QP173 25/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
83019 2001 QJ174 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
83020 2001 QG177 21/08/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
83021 2001 QT177 25/08/2001 Palomar NEAT 8,3 km MPC · JPL
83022 2001 QA178 26/08/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
83023 2001 QG178 24/08/2001 Kvistaberg UDAS 9,3 km MPC · JPL
83024 2001 QQ178 27/08/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
83025 2001 QJ179 28/08/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
83026 2001 QZ179 25/08/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
83027 2001 QB180 25/08/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
83028 2001 QC180 25/08/2001 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
83029 2001 QB181 26/08/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
83030 2001 QC181 26/08/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
83031 2001 QJ181 28/08/2001 Palomar NEAT 7,4 km MPC · JPL
83032 2001 QN181 31/08/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
83033 2001 QD182 30/08/2001 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
83034 2001 QT183 24/08/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
83035 2001 QY183 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
83036 2001 QC185 21/08/2001 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
83037 2001 QC188 21/08/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
83038 2001 QN190 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
83039 2001 QU191 22/08/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
83040 2001 QS192 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
83041 2001 QT193 22/08/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
83042 2001 QV193 22/08/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
83043 2001 QT194 22/08/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
83044 2001 QA195 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
83045 2001 QC195 22/08/2001 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
83046 2001 QW195 22/08/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
83047 2001 QX195 22/08/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
83048 2001 QF196 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
83049 2001 QX196 22/08/2001 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
83050 2001 QQ197 22/08/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
83051 2001 QL200 22/08/2001 Palomar NEAT 13 km MPC · JPL
83052 2001 QX200 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
83053 2001 QP201 22/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
83054 2001 QC202 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
83055 2001 QN202 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
83056 2001 QT202 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
83057 2001 QJ205 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
83058 2001 QL207 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
83059 2001 QP207 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
83060 2001 QD210 23/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
83061 2001 QQ210 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
83062 2001 QA212 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
83063 2001 QF212 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
83064 2001 QG212 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
83065 2001 QW212 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
83066 2001 QX212 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
83067 2001 QB213 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
83068 2001 QD213 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
83069 2001 QJ213 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
83070 2001 QK213 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
83071 2001 QO214 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
83072 2001 QT215 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
83073 2001 QE216 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
83074 2001 QP216 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
83075 2001 QN217 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
83076 2001 QB218 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
83077 2001 QQ218 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
83078 2001 QS221 24/08/2001 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
83079 2001 QN222 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
83080 2001 QG223 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
83081 2001 QB225 24/08/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
83082 2001 QA226 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
83083 2001 QC226 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
83084 2001 QO227 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
83085 2001 QC228 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
83086 2001 QN228 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
83087 2001 QM229 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
83088 2001 QG230 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
83089 2001 QP230 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
83090 2001 QG232 24/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,0 km MPC · JPL
83091 2001 QJ232 24/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,7 km MPC · JPL
83092 2001 QZ232 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
83093 2001 QR233 24/08/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
83094 2001 QS233 24/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
83095 2001 QZ233 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
83096 2001 QF234 24/08/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
83097 2001 QA235 24/08/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
83098 2001 QZ235 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
83099 2001 QM236 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
83100 2001 QA237 24/08/2001 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL