Danh sách tiểu hành tinh/81901–82000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
81901 2000 LZ36 11/06/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
81902 2000 MG1 25/06/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
81903 2000 MM3 24/06/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
81904 2000 MN3 24/06/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
81905 2000 NP1 03/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
81906 2000 NV1 04/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
81907 2000 NR2 05/07/2000 Črni Vrh Črni Vrh 12 km MPC · JPL
81908 2000 NW2 06/07/2000 Reedy Creek J. Broughton 3,2 km MPC · JPL
81909 2000 NY3 08/07/2000 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
81910 2000 NV8 05/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,8 km MPC · JPL
81911 2000 NV9 06/07/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
81912 2000 NU10 06/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
81913 2000 NX10 10/07/2000 Valinhos P. R. Holvorcem 9,2 km MPC · JPL
81914 2000 NJ11 12/07/2000 Farpoint Farpoint Obs. 6,7 km MPC · JPL
81915 Hartwick 2000 NS11 15/07/2000 NRC-DAO D. D. Balam 8,7 km MPC · JPL
81916 2000 NM12 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
81917 2000 NN12 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,6 km MPC · JPL
81918 2000 NT12 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,1 km MPC · JPL
81919 2000 NV14 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,8 km MPC · JPL
81920 2000 NA17 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
81921 2000 NS21 07/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
81922 2000 NV22 05/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
81923 2000 NS24 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
81924 2000 NW25 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
81925 2000 NY25 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
81926 2000 NZ27 03/07/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
81927 2000 NF28 03/07/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
81928 2000 NB29 02/07/2000 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
81929 2000 OE 22/07/2000 Reedy Creek J. Broughton 3,5 km MPC · JPL
81930 2000 ON4 24/07/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
81931 2000 OF7 28/07/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 4,4 km MPC · JPL
81932 2000 OJ12 23/07/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
81933 2000 OW13 23/07/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
81934 2000 OL15 23/07/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
81935 2000 OT29 30/07/2000 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
81936 2000 OU29 30/07/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
81937 2000 OX29 30/07/2000 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
81938 2000 OT32 30/07/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
81939 2000 OQ33 30/07/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
81940 2000 OW33 30/07/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
81941 2000 OG37 30/07/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
81942 2000 OV38 30/07/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
81943 2000 OJ39 30/07/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
81944 2000 OF43 30/07/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
81945 2000 OL53 30/07/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
81946 2000 OH60 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
81947 Fripp 2000 OF69 31/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 5,3 km MPC · JPL
81948 Eno 2000 OM69 31/07/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 5,4 km MPC · JPL
81949 2000 PK2 01/08/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
81950 2000 PX2 02/08/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
81951 2000 PS10 01/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
81952 2000 PG13 01/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
81953 2000 PS15 01/08/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
81954 2000 PT17 01/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
81955 2000 PT18 01/08/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
81956 2000 PL21 01/08/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
81957 2000 QG14 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
81958 2000 QQ14 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
81959 2000 QQ17 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
81960 2000 QZ28 24/08/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
81961 2000 QG29 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
81962 2000 QB32 26/08/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
81963 2000 QO33 26/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
81964 2000 QX35 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
81965 2000 QF38 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
81966 2000 QJ41 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
81967 2000 QL41 24/08/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
81968 2000 QQ49 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
81969 2000 QH55 25/08/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
81970 2000 QT55 25/08/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
81971 Turonclavere 2000 QX68 22/08/2000 Saint-Véran L. Kotková, J. Montanne 6,2 km MPC · JPL
81972 2000 QJ70 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
81973 2000 QM72 24/08/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
81974 2000 QT77 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
81975 2000 QH78 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
81976 2000 QN84 25/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
81977 2000 QK85 25/08/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
81978 2000 QV86 25/08/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
81979 2000 QH88 25/08/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
81980 2000 QT96 28/08/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
81981 2000 QY112 24/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
81982 2000 QO114 24/08/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
81983 2000 QA117 29/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
81984 2000 QV119 25/08/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
81985 2000 QV122 25/08/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
81986 2000 QQ123 25/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
81987 2000 QE133 26/08/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
81988 2000 QZ133 26/08/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
81989 2000 QC136 28/08/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
81990 2000 QC155 31/08/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
81991 2000 QN162 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
81992 2000 QX163 31/08/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
81993 2000 QG183 24/08/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
81994 2000 QT184 26/08/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
81995 2000 QK185 26/08/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
81996 2000 QJ196 28/08/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
81997 2000 QB203 29/08/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
81998 2000 QX210 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
81999 2000 QM212 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
82000 2000 QD219 20/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL