Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/82801–82900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
82801 2001 QF27 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
82802 2001 QM27 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
82803 2001 QO28 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
82804 2001 QJ30 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
82805 2001 QO30 16/08/2001 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
82806 2001 QO31 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
82807 2001 QK32 17/08/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
82808 2001 QD33 17/08/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
82809 2001 QK33 17/08/2001 Ondřejov P. Kušnirák, U. Babiaková 7,0 km MPC · JPL
82810 2001 QV34 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
82811 2001 QZ34 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
82812 2001 QD35 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
82813 2001 QJ35 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
82814 2001 QQ36 16/08/2001 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
82815 2001 QO37 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
82816 2001 QR37 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
82817 2001 QV37 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
82818 2001 QM38 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
82819 2001 QO38 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
82820 2001 QT38 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
82821 2001 QH39 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
82822 2001 QW40 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
82823 2001 QF41 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
82824 2001 QM43 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
82825 2001 QN43 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
82826 2001 QA44 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
82827 2001 QJ44 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
82828 2001 QB45 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
82829 2001 QJ45 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
82830 2001 QS45 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
82831 2001 QU45 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
82832 2001 QE46 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
82833 2001 QF46 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
82834 2001 QL46 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
82835 2001 QP46 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
82836 2001 QE47 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
82837 2001 QB48 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
82838 2001 QU48 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
82839 2001 QM49 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
82840 2001 QE50 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
82841 2001 QH50 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
82842 2001 QK50 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
82843 2001 QO50 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
82844 2001 QQ50 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
82845 2001 QR50 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
82846 2001 QW50 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
82847 2001 QJ52 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
82848 2001 QM52 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
82849 2001 QN52 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
82850 2001 QW52 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
82851 2001 QP53 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
82852 2001 QT53 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
82853 2001 QD55 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
82854 2001 QC56 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
82855 2001 QU56 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
82856 2001 QA57 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
82857 2001 QG57 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
82858 2001 QY57 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
82859 2001 QA58 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
82860 2001 QE58 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
82861 2001 QD59 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
82862 2001 QP60 18/08/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
82863 2001 QO61 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
82864 2001 QS62 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
82865 2001 QU62 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
82866 2001 QG63 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
82867 2001 QS63 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
82868 2001 QT63 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
82869 2001 QV63 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
82870 2001 QC64 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
82871 2001 QA66 17/08/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
82872 2001 QC66 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
82873 2001 QF66 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
82874 2001 QU66 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
82875 2001 QB67 18/08/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
82876 2001 QR67 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
82877 2001 QZ67 20/08/2001 Nashville R. Clingan 2,8 km MPC · JPL
82878 2001 QJ69 17/08/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
82879 2001 QE70 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
82880 2001 QN70 17/08/2001 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
82881 2001 QZ70 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
82882 2001 QG71 16/08/2001 Palomar NEAT 14 km MPC · JPL
82883 2001 QJ73 19/08/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
82884 2001 QQ75 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
82885 2001 QC77 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
82886 2001 QC81 17/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
82887 2001 QK81 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
82888 2001 QU81 17/08/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
82889 2001 QW83 17/08/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
82890 2001 QZ83 17/08/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
82891 2001 QC84 17/08/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
82892 2001 QN86 16/08/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
82893 2001 QR86 16/08/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
82894 2001 QZ86 17/08/2001 Palomar NEAT 8,4 km MPC · JPL
82895 2001 QG87 17/08/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
82896 Vaubaillon 2001 QV87 22/08/2001 Pic du Midi Pic du Midi Obs. 4,0 km MPC · JPL
82897 2001 QM89 16/08/2001 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
82898 2001 QT89 16/08/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
82899 2001 QS90 22/08/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
82900 2001 QX94 23/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,0 km MPC · JPL