Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/72901–73000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
72901 2001 KJ69 22/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
72902 2001 KE71 24/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
72903 2001 KO71 24/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
72904 2001 KM74 26/05/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
72905 2001 LX 13/06/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
72906 2001 LQ1 13/06/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 5,0 km MPC · JPL
72907 2001 MY1 16/06/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
72908 2001 MC11 21/06/2001 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
72909 2001 NH 10/07/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
72910 2001 ND16 14/07/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
72911 2001 OC32 23/07/2001 Reedy Creek J. Broughton 16 km MPC · JPL
72912 2001 OA84 18/07/2001 Mauna Kea D. J. Tholen 4,6 km MPC · JPL
72913 2001 OA95 29/07/2001 Palomar NEAT 9,2 km MPC · JPL
72914 2001 PS14 14/08/2001 Ondřejov P. Kušnirák 1,3 km MPC · JPL
72915 2001 PK24 11/08/2001 Haleakala NEAT 13 km MPC · JPL
72916 2001 QR53 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
72917 2001 QX87 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
72918 2001 RB134 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
72919 2001 SJ45 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
72920 2001 SK79 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
72921 2001 UU36 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
72922 2001 UL213 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
72923 2001 VM32 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
72924 2001 WM66 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
72925 2001 XJ90 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
72926 2001 XB128 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
72927 2001 XX155 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
72928 2002 AD5 08/01/2002 Oaxaca J. M. Roe 4,0 km MPC · JPL
72929 2002 AV8 07/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
72930 2002 AE10 11/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
72931 2002 AJ14 12/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
72932 2002 AB62 11/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
72933 2002 AS90 12/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
72934 2002 AZ134 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
72935 2002 AG154 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
72936 2002 AR167 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
72937 2002 AR174 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
72938 2002 BB21 25/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
72939 2002 BA24 23/01/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
72940 2002 BC30 21/01/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
72941 2002 CD8 04/02/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
72942 2002 CU9 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
72943 2002 CU10 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
72944 2002 CX15 08/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
72945 2002 CJ16 07/02/2002 Kingsnake J. V. McClusky 1,1 km MPC · JPL
72946 2002 CY16 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
72947 2002 CZ19 04/02/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
72948 2002 CC39 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
72949 2002 CC43 12/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 2,7 km MPC · JPL
72950 2002 CF44 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
72951 2002 CC52 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
72952 2002 CE57 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
72953 2002 CJ59 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
72954 2002 CF84 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
72955 2002 CV95 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
72956 2002 CU100 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
72957 2002 CZ100 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
72958 2002 CP104 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
72959 2002 CK105 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
72960 2002 CZ110 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
72961 2002 CJ112 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
72962 2002 CN112 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
72963 2002 CC113 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
72964 2002 CP117 09/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
72965 2002 CR133 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
72966 2002 CG140 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
72967 2002 CH141 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
72968 2002 CK151 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
72969 2002 CD152 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
72970 2002 CZ174 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
72971 2002 CR195 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
72972 2002 CL210 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
72973 2002 CU217 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
72974 2002 CE221 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
72975 2002 CB232 07/02/2002 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
72976 2002 CQ235 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
72977 2002 CT236 08/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
72978 2002 CU236 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
72979 2002 CN239 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
72980 2002 CJ243 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
72981 2002 CV246 15/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
72982 2002 CC248 15/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
72983 2002 CG248 15/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
72984 2002 CB253 05/02/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
72985 2002 DK2 19/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
72986 2002 DQ8 19/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
72987 2002 DL18 21/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
72988 2002 EP 05/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
72989 2002 EW1 06/03/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
72990 2002 EK6 12/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
72991 2002 EW7 10/03/2002 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
72992 2002 EM10 15/03/2002 Kvistaberg UDAS 1,9 km MPC · JPL
72993 Hannahlivsey 2002 ES10 15/03/2002 Nogales Tenagra II Obs. 1,7 km MPC · JPL
72994 2002 EZ10 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
72995 2002 ER12 14/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,4 km MPC · JPL
72996 2002 EZ12 14/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,4 km MPC · JPL
72997 2002 EF15 05/03/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
72998 2002 EC16 06/03/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
72999 2002 EN20 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
73000 2002 ER20 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL