Danh sách tiểu hành tinh/71901–72000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
71901 2000 WS23 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
71902 2000 WB25 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
71903 2000 WO25 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
71904 2000 WB27 26/11/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
71905 2000 WF27 26/11/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 6,3 km MPC · JPL
71906 2000 WP30 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
71907 2000 WN32 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
71908 2000 WC37 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
71909 2000 WV39 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
71910 2000 WJ41 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
71911 2000 WK43 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
71912 2000 WQ43 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
71913 2000 WF45 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
71914 2000 WO45 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
71915 2000 WK48 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
71916 2000 WV48 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
71917 2000 WK49 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
71918 2000 WN54 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
71919 2000 WT54 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
71920 2000 WX54 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
71921 2000 WY54 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
71922 2000 WW55 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
71923 2000 WB56 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
71924 2000 WE56 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
71925 2000 WQ56 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
71926 2000 WN59 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
71927 2000 WQ59 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
71928 2000 WB61 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
71929 2000 WD61 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
71930 2000 WM61 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
71931 2000 WN61 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
71932 2000 WO61 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
71933 2000 WW61 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
71934 2000 WA63 26/11/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 5,1 km MPC · JPL
71935 2000 WF63 28/11/2000 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
71936 2000 WW67 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
71937 2000 WT70 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
71938 2000 WO73 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
71939 2000 WZ74 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
71940 2000 WC78 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
71941 2000 WS80 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
71942 2000 WU82 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
71943 2000 WQ85 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
71944 2000 WB87 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
71945 2000 WG87 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
71946 2000 WS87 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
71947 2000 WW87 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
71948 2000 WR88 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
71949 2000 WT91 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
71950 2000 WN98 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
71951 2000 WY99 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
71952 2000 WW100 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
71953 2000 WC101 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
71954 2000 WW104 24/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
71955 2000 WD107 26/11/2000 Needville Needville Obs. 1,5 km MPC · JPL
71956 2000 WH107 30/11/2000 Farpoint G. Hug 2,5 km MPC · JPL
71957 2000 WO109 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
71958 2000 WR110 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
71959 2000 WP112 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
71960 2000 WV114 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
71961 2000 WO115 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
71962 2000 WF116 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
71963 2000 WJ116 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
71964 2000 WC117 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
71965 2000 WE118 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
71966 2000 WP118 20/11/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
71967 2000 WA120 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
71968 2000 WE120 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
71969 2000 WE123 29/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
71970 2000 WM123 29/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
71971 Lindaketcham 2000 WK126 25/11/2000 Carbuncle Hill D. P. Pray 2,3 km MPC · JPL
71972 2000 WQ126 16/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
71973 2000 WZ127 18/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
71974 2000 WB131 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
71975 2000 WG133 19/11/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
71976 2000 WD136 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
71977 2000 WS137 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
71978 2000 WJ143 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
71979 2000 WN143 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
71980 2000 WU152 29/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
71981 2000 WB153 29/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
71982 2000 WY155 30/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
71983 2000 WG157 30/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
71984 2000 WM157 30/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
71985 2000 WY158 27/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
71986 2000 WL159 30/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
71987 2000 WU160 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
71988 2000 WQ163 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
71989 2000 WF167 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
71990 2000 WG167 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
71991 2000 WR168 25/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
71992 2000 WF169 25/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
71993 2000 WG173 25/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
71994 2000 WU176 27/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
71995 2000 WW177 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
71996 2000 WB178 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
71997 2000 WD178 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
71998 2000 WS179 26/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
71999 2000 WC185 29/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
72000 2000 WJ186 27/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL