Danh sách tiểu hành tinh/71801–71900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
71801 2000 SZ265 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
71802 2000 SO272 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
71803 2000 SF275 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
71804 2000 SC278 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
71805 2000 SG295 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
71806 2000 SF296 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
71807 2000 SF301 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
71808 2000 SX306 30/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
71809 2000 SX319 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
71810 2000 TJ15 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
71811 2000 TG28 03/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
71812 2000 TT67 02/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
71813 2000 UZ 21/10/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,5 km MPC · JPL
71814 2000 UU2 22/10/2000 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,1 km MPC · JPL
71815 2000 UB5 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
71816 2000 UY7 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
71817 2000 UR12 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
71818 2000 UH19 21/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
71819 2000 UJ19 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
71820 2000 UF24 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
71821 2000 UR34 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
71822 2000 UZ35 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
71823 2000 UG36 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
71824 2000 UA41 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
71825 2000 UW41 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
71826 2000 UX43 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
71827 2000 UD46 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
71828 2000 UE53 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
71829 2000 UK53 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
71830 2000 UL56 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
71831 2000 UN56 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
71832 2000 UQ63 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
71833 2000 UJ65 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
71834 2000 UL65 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
71835 2000 UJ69 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
71836 2000 UO69 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
71837 2000 US69 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
71838 2000 UK70 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
71839 2000 UW70 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
71840 2000 US74 30/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
71841 2000 UY77 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
71842 2000 UG80 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
71843 2000 UL80 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
71844 2000 UB81 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
71845 2000 UN93 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
71846 2000 UM96 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
71847 2000 UU97 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
71848 2000 UJ100 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
71849 2000 UB102 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
71850 2000 UJ103 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
71851 2000 UN104 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
71852 2000 UU105 29/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
71853 2000 UE109 31/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
71854 2000 UF109 31/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
71855 2000 UF110 31/10/2000 Mallorca S. Sánchez, M. Blasco 2,2 km MPC · JPL
71856 2000 VV4 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
71857 2000 VY10 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
71858 2000 VM12 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
71859 2000 VR14 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
71860 2000 VD18 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
71861 2000 VP18 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
71862 2000 VO23 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
71863 2000 VE26 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
71864 2000 VV26 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
71865 2000 VE27 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
71866 2000 VN27 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
71867 2000 VX28 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
71868 2000 VX30 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
71869 2000 VF32 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
71870 2000 VZ32 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
71871 2000 VD37 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
71872 2000 VB42 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
71873 2000 VV46 03/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
71874 2000 VM47 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
71875 2000 VT48 02/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
71876 2000 VK49 02/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
71877 2000 VT49 02/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
71878 2000 VA50 02/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
71879 2000 VS50 02/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
71880 2000 VR51 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
71881 2000 VG52 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
71882 2000 VR53 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
71883 2000 VO56 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
71884 2000 VK59 06/11/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
71885 Denning 2000 WD 16/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
71886 2000 WH 16/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
71887 2000 WW 17/11/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
71888 2000 WN5 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
71889 2000 WT5 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
71890 2000 WK6 20/11/2000 Farpoint Farpoint Obs. 1,3 km MPC · JPL
71891 2000 WV6 19/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
71892 2000 WY6 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
71893 2000 WM7 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
71894 2000 WS9 20/11/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
71895 2000 WM11 23/11/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
71896 2000 WN11 22/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
71897 2000 WQ14 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
71898 2000 WU14 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
71899 2000 WA16 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
71900 2000 WU18 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL