Danh sách tiểu hành tinh/70901–71000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
70901 1999 VD178 06/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
70902 1999 VH178 06/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
70903 1999 VD179 06/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
70904 1999 VB184 15/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
70905 1999 VF185 15/11/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
70906 1999 VL185 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
70907 1999 VB186 15/11/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
70908 1999 VD186 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
70909 1999 VG186 15/11/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
70910 1999 VJ186 15/11/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
70911 1999 VT186 15/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
70912 1999 VC187 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
70913 1999 VP187 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
70914 1999 VA194 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
70915 1999 VN194 01/11/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
70916 1999 VH195 03/11/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
70917 1999 VN195 03/11/1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
70918 1999 VY195 04/11/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
70919 1999 VA196 04/11/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
70920 1999 VG196 04/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
70921 1999 VY196 01/11/1999 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
70922 1999 VZ196 01/11/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
70923 1999 VY197 03/11/1999 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
70924 1999 VC205 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
70925 1999 VK205 07/11/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
70926 1999 VJ208 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
70927 1999 VX210 13/11/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
70928 1999 VS211 12/11/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
70929 1999 VN216 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70930 1999 VN218 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
70931 1999 VW219 05/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
70932 1999 VX223 05/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
70933 1999 VY223 05/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
70934 1999 VN225 05/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
70935 1999 WG 16/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,9 km MPC · JPL
70936 Kámen 1999 WK1 28/11/1999 Kleť J. Tichá, M. Tichý 6,9 km MPC · JPL
70937 1999 WT2 29/11/1999 Kleť Kleť Obs. 3,5 km MPC · JPL
70938 1999 WZ3 28/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,9 km MPC · JPL
70939 1999 WS5 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
70940 1999 WT5 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
70941 1999 WJ6 28/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,3 km MPC · JPL
70942 Vandanashiva 1999 WV8 28/11/1999 Gnosca S. Sposetti 2,6 km MPC · JPL
70943 1999 WM9 29/11/1999 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,1 km MPC · JPL
70944 1999 WX9 30/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,8 km MPC · JPL
70945 1999 WB10 30/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,5 km MPC · JPL
70946 1999 WD10 30/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 5,1 km MPC · JPL
70947 1999 WT11 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
70948 1999 WW16 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
70949 1999 WX17 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
70950 1999 WU18 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
70951 1999 WV22 17/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
70952 1999 XE 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
70953 1999 XY1 03/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,3 km MPC · JPL
70954 1999 XK2 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
70955 1999 XX2 04/12/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
70956 1999 XW4 04/12/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
70957 1999 XQ5 07/12/1999 Oaxaca J. M. Roe 7,6 km MPC · JPL
70958 1999 XC6 04/12/1999 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
70959 1999 XC7 04/12/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
70960 1999 XH7 04/12/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
70961 1999 XY7 03/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
70962 1999 XL9 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
70963 1999 XT10 05/12/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
70964 1999 XK12 05/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
70965 1999 XC13 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
70966 1999 XD18 03/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
70967 1999 XG18 03/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
70968 1999 XA20 05/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
70969 1999 XG20 05/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
70970 1999 XH20 05/12/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
70971 1999 XL20 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
70972 1999 XM20 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
70973 1999 XY20 05/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
70974 1999 XE23 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
70975 1999 XJ23 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
70976 1999 XS23 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
70977 1999 XU23 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
70978 1999 XP24 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
70979 1999 XU24 06/12/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
70980 1999 XA25 06/12/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
70981 1999 XE25 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
70982 1999 XJ25 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
70983 1999 XB27 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
70984 1999 XW27 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
70985 1999 XA28 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
70986 1999 XR28 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
70987 1999 XA29 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
70988 1999 XU29 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
70989 1999 XT32 06/12/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
70990 1999 XA33 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
70991 1999 XG33 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
70992 1999 XU34 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
70993 1999 XX34 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
70994 1999 XL35 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
70995 Mikemorton 1999 XV35 06/12/1999 Needville Needville Obs. 5,8 km MPC · JPL
70996 1999 XY35 06/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 5,6 km MPC · JPL
70997 1999 XE36 06/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 6,2 km MPC · JPL
70998 1999 XH36 06/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 6,3 km MPC · JPL
70999 1999 XW36 07/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,6 km MPC · JPL
71000 Hughdowns 1999 XD37 07/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 7,9 km MPC · JPL