Danh sách tiểu hành tinh/71001–71100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
71001 Natspasoc 1999 XL37 07/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,3 km MPC · JPL
71002 1999 XO37 07/12/1999 Črni Vrh Črni Vrh 6,4 km MPC · JPL
71003 1999 XD38 03/12/1999 Uenohara N. Kawasato 3,5 km MPC · JPL
71004 1999 XF38 03/12/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,4 km MPC · JPL
71005 1999 XN41 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
71006 1999 XQ42 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
71007 1999 XA43 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
71008 1999 XS43 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
71009 1999 XY44 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
71010 1999 XD45 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
71011 1999 XE45 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
71012 1999 XH49 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
71013 1999 XG50 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
71014 1999 XW52 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
71015 1999 XM55 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
71016 1999 XR55 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
71017 1999 XW55 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
71018 1999 XC57 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
71019 1999 XK57 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
71020 1999 XW58 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
71021 1999 XY58 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
71022 1999 XD59 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
71023 1999 XT60 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
71024 1999 XU60 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
71025 1999 XZ60 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
71026 1999 XD62 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
71027 1999 XS62 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
71028 1999 XJ66 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
71029 1999 XS66 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
71030 1999 XM67 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
71031 1999 XE68 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
71032 1999 XE70 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
71033 1999 XU70 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
71034 1999 XK71 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
71035 1999 XR71 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
71036 1999 XR72 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
71037 1999 XF73 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
71038 1999 XL73 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
71039 1999 XZ73 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
71040 1999 XG74 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
71041 1999 XQ74 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
71042 1999 XN77 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
71043 1999 XB78 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
71044 1999 XT81 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
71045 1999 XY84 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
71046 1999 XC85 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
71047 1999 XC86 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
71048 1999 XA87 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
71049 1999 XG88 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
71050 1999 XY88 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
71051 1999 XN89 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
71052 1999 XP91 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
71053 1999 XB93 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
71054 1999 XU93 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
71055 1999 XV93 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
71056 1999 XY95 09/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
71057 1999 XE96 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
71058 1999 XL96 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
71059 1999 XP96 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
71060 1999 XL98 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
71061 1999 XS98 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
71062 1999 XO99 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
71063 1999 XH101 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
71064 1999 XX103 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
71065 1999 XY105 11/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
71066 1999 XL106 04/12/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
71067 1999 XX108 04/12/1999 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
71068 1999 XY109 04/12/1999 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
71069 1999 XB110 04/12/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
71070 1999 XA112 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
71071 1999 XH112 10/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
71072 1999 XL112 10/12/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
71073 1999 XE113 11/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
71074 1999 XR115 05/12/1999 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
71075 1999 XB117 05/12/1999 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
71076 1999 XV117 05/12/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
71077 1999 XZ117 05/12/1999 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
71078 1999 XF118 05/12/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
71079 1999 XO118 05/12/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
71080 1999 XD119 05/12/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
71081 1999 XL119 05/12/1999 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
71082 1999 XV120 05/12/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
71083 1999 XO121 05/12/1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
71084 1999 XQ121 05/12/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
71085 1999 XX122 07/12/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
71086 1999 XT125 07/12/1999 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
71087 1999 XV127 13/12/1999 Ondřejov P. Kušnirák 8,6 km MPC · JPL
71088 1999 XK129 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
71089 1999 XH132 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
71090 1999 XW132 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
71091 1999 XN133 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
71092 1999 XO133 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
71093 1999 XW133 12/12/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
71094 1999 XZ133 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
71095 1999 XM134 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
71096 1999 XR136 13/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,4 km MPC · JPL
71097 1999 XQ137 03/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
71098 1999 XV137 11/12/1999 Uccle T. Pauwels 13 km MPC · JPL
71099 1999 XQ138 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
71100 1999 XV139 02/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL