Danh sách tiểu hành tinh/70801–70900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
70801 1999 VF61 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
70802 1999 VV61 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
70803 1999 VH62 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
70804 1999 VL62 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
70805 1999 VV62 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
70806 1999 VD64 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
70807 1999 VK64 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
70808 1999 VJ66 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
70809 1999 VF68 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
70810 1999 VM68 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
70811 1999 VO68 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
70812 1999 VB69 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
70813 1999 VR69 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
70814 1999 VT71 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
70815 1999 VR72 15/11/1999 Ondřejov P. Pravec 6,8 km MPC · JPL
70816 1999 VY73 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
70817 1999 VS75 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
70818 1999 VJ77 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
70819 1999 VM77 03/11/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
70820 1999 VS79 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
70821 1999 VX79 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
70822 1999 VZ79 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
70823 1999 VH81 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
70824 1999 VL81 04/11/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
70825 1999 VZ81 05/11/1999 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
70826 1999 VA82 05/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
70827 1999 VN82 05/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
70828 1999 VV85 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
70829 1999 VX86 07/11/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
70830 1999 VZ86 07/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
70831 1999 VG89 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
70832 1999 VM90 05/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
70833 1999 VP90 05/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
70834 1999 VU90 05/11/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
70835 1999 VY90 05/11/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
70836 1999 VW91 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
70837 1999 VX91 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
70838 1999 VA94 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
70839 1999 VR95 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
70840 1999 VO96 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
70841 1999 VS96 09/11/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
70842 1999 VX96 09/11/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
70843 1999 VD99 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
70844 1999 VN105 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
70845 1999 VO106 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
70846 1999 VK108 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
70847 1999 VM112 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
70848 1999 VO112 09/11/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
70849 1999 VP112 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
70850 Schur 1999 VU113 04/11/1999 Catalina CSS 5,9 km MPC · JPL
70851 1999 VW113 09/11/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
70852 1999 VY113 09/11/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
70853 1999 VN114 09/11/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
70854 1999 VP115 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
70855 1999 VS117 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
70856 1999 VD121 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
70857 1999 VH122 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
70858 1999 VH126 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
70859 1999 VN130 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
70860 1999 VW133 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
70861 1999 VN134 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
70862 1999 VJ139 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
70863 1999 VX143 11/11/1999 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
70864 1999 VB146 12/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
70865 1999 VP147 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
70866 1999 VM149 14/11/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
70867 1999 VA150 14/11/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
70868 1999 VL151 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
70869 1999 VR154 12/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
70870 1999 VL156 12/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
70871 1999 VS156 12/11/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
70872 1999 VP157 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
70873 1999 VJ158 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
70874 1999 VR159 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
70875 1999 VW159 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
70876 1999 VE160 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
70877 1999 VL160 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
70878 1999 VF161 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
70879 1999 VF162 14/11/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
70880 1999 VL162 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
70881 1999 VO162 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
70882 1999 VP162 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
70883 1999 VX162 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
70884 1999 VF163 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
70885 1999 VS163 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
70886 1999 VY163 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
70887 1999 VY166 14/11/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
70888 1999 VA167 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
70889 1999 VX167 14/11/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
70890 1999 VZ167 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
70891 1999 VD168 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
70892 1999 VY168 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
70893 1999 VT169 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
70894 1999 VY170 14/11/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
70895 1999 VC172 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
70896 1999 VH172 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
70897 1999 VG174 05/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 14 km MPC · JPL
70898 1999 VR176 05/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
70899 1999 VS176 05/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
70900 1999 VF177 05/11/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL