Danh sách tiểu hành tinh/68901–69000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
68901 2002 JO100 15/05/2002 Fountain Hills Fountain Hills Obs. 2,3 km MPC · JPL
68902 2002 JD101 06/05/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
68903 2002 JG101 06/05/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
68904 2002 JU103 10/05/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
68905 2002 JZ104 12/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
68906 2002 JO107 13/05/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
68907 2002 JV110 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
68908 2002 JW117 04/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
68909 2002 JN119 05/05/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
68910 2002 JB120 05/05/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
68911 2002 JS120 05/05/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
68912 2002 JE122 06/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
68913 2002 JB129 08/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
68914 2002 JR132 09/05/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
68915 2002 KQ8 30/05/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
68916 2002 KV9 16/05/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
68917 2002 KW9 16/05/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
68918 2002 KZ9 16/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
68919 2002 LL3 03/06/2002 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
68920 2002 LT3 03/06/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
68921 2002 LQ6 01/06/2002 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
68922 2002 LW12 05/06/2002 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
68923 2002 LV40 10/06/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
68924 2002 LT47 12/06/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
68925 2002 LP49 08/06/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
68926 2002 ME3 19/06/2002 Kitt Peak Spacewatch 7,1 km MPC · JPL
68927 2002 NB28 13/07/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
68928 2002 NG33 13/07/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
68929 2002 OB4 17/07/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
68930 2002 OD4 17/07/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
68931 2002 OJ8 18/07/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
68932 2002 OB13 18/07/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
68933 2002 OM20 28/07/2002 Haleakala NEAT 12 km MPC · JPL
68934 2002 PA15 06/08/2002 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
68935 2002 PE32 06/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
68936 2002 PM46 09/08/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
68937 2002 PQ49 10/08/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
68938 2002 PU49 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
68939 2002 PM102 12/08/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
68940 2002 PB116 13/08/2002 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
68941 2002 PX124 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
68942 2002 PY125 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
68943 2002 PZ126 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
68944 2002 PQ130 15/08/2002 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
68945 2002 PF132 14/08/2002 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
68946 2002 PX138 11/08/2002 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
68947 Brunofunk 2002 PW156 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,3 km MPC · JPL
68948 Mikeoates 2002 PX157 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,8 km MPC · JPL
68949 2002 QN6 19/08/2002 Kvistaberg UDAS 2,4 km MPC · JPL
68950 2002 QF15 27/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
68951 2002 QH27 28/08/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
68952 2002 QC29 29/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
68953 2002 RS 03/09/2002 Nashville R. Clingan 6,3 km MPC · JPL
68954 2002 RB3 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
68955 2002 RR12 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
68956 2002 RD18 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
68957 2002 RE25 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
68958 2002 RT32 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
68959 2002 RX45 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
68960 2002 RE49 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
68961 2002 RE50 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
68962 2002 RC52 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
68963 2002 RO63 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
68964 2002 RV75 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
68965 2002 RH88 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
68966 2002 RA94 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
68967 2002 RN95 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
68968 2002 RS101 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
68969 2002 RW101 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
68970 2002 RK102 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
68971 2002 RK104 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
68972 2002 RJ106 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
68973 2002 RW106 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
68974 2002 RO107 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
68975 2002 RU107 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
68976 2002 RJ116 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
68977 2002 RE127 10/09/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
68978 2002 RN133 10/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
68979 2002 RJ173 13/09/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
68980 2002 RP181 13/09/2002 Starkenburg Observatory Starkenburg Obs. 7,2 km MPC · JPL
68981 2002 SO27 29/09/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
68982 2002 SR29 28/09/2002 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
68983 2002 SB40 30/09/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
68984 2002 SF57 30/09/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
68985 2002 TK10 02/10/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
68986 2002 TN28 02/10/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
68987 2002 TT32 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
68988 2002 TU34 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
68989 2002 TP39 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
68990 2002 TY44 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
68991 2002 TK45 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
68992 2002 TF54 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
68993 2002 TF72 03/10/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
68994 2002 TK91 03/10/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
68995 2002 TF112 03/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
68996 2002 TN135 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
68997 2002 TE136 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
68998 2002 TC157 05/10/2002 Palomar NEAT 7,9 km MPC · JPL
68999 2002 TQ157 05/10/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
69000 2002 TL173 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL