Danh sách tiểu hành tinh/68801–68900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
68801 2002 GR20 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
68802 2002 GK21 14/04/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
68803 2002 GT25 14/04/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
68804 2002 GG26 14/04/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
68805 2002 GW38 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
68806 2002 GR40 04/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
68807 2002 GJ43 04/04/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
68808 2002 GR50 05/04/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
68809 2002 GB54 05/04/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
68810 2002 GO54 05/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
68811 2002 GD55 05/04/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
68812 2002 GB56 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
68813 2002 GR64 08/04/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
68814 2002 GP66 08/04/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
68815 2002 GB67 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
68816 2002 GF67 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
68817 2002 GV70 08/04/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
68818 2002 GH71 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
68819 2002 GO71 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
68820 2002 GB72 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
68821 2002 GM73 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
68822 2002 GD76 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
68823 2002 GZ80 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
68824 2002 GB81 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
68825 2002 GH81 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
68826 2002 GP82 10/04/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
68827 2002 GB85 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
68828 2002 GA86 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
68829 2002 GE88 10/04/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
68830 2002 GF88 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
68831 2002 GG89 10/04/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
68832 2002 GW91 09/04/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
68833 2002 GL98 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
68834 2002 GU104 10/04/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
68835 2002 GC105 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
68836 2002 GU105 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
68837 2002 GO109 11/04/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
68838 2002 GL115 11/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
68839 2002 GJ116 11/04/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
68840 2002 GB118 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
68841 2002 GJ118 12/04/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
68842 2002 GM122 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
68843 2002 GJ127 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
68844 2002 GL132 12/04/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
68845 2002 GU137 12/04/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
68846 2002 GV144 12/04/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
68847 2002 GK155 13/04/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
68848 2002 GU158 13/04/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
68849 2002 GH161 15/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
68850 2002 GK165 14/04/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
68851 2002 HV 16/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 8,0 km MPC · JPL
68852 2002 HO3 16/04/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
68853 Vaimaca 2002 HA9 19/04/2002 Los Molinos Los Molinos Obs. 5,7 km MPC · JPL
68854 2002 HS9 17/04/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
68855 2002 HS12 29/04/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
68856 2002 HL15 17/04/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
68857 2002 JF 03/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
68858 2002 JW 03/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,4 km MPC · JPL
68859 2002 JZ 03/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,0 km MPC · JPL
68860 2002 JF2 04/05/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
68861 2002 JQ3 03/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
68862 2002 JU5 05/05/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
68863 2002 JS6 06/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
68864 2002 JW9 06/05/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
68865 2002 JR14 08/05/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
68866 2002 JG15 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
68867 2002 JE16 07/05/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
68868 2002 JY22 08/05/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
68869 2002 JL25 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
68870 2002 JU26 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
68871 2002 JC35 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
68872 2002 JP36 04/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
68873 2002 JC37 09/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
68874 2002 JZ37 08/05/2002 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
68875 2002 JT40 08/05/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
68876 2002 JR41 08/05/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
68877 2002 JW42 08/05/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
68878 2002 JN46 09/05/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
68879 2002 JB47 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
68880 2002 JM49 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
68881 2002 JH54 09/05/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
68882 2002 JM60 10/05/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
68883 2002 JQ60 10/05/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
68884 2002 JZ62 08/05/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
68885 2002 JY70 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
68886 2002 JX71 08/05/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
68887 2002 JP72 08/05/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
68888 2002 JM73 08/05/2002 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
68889 2002 JT73 08/05/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
68890 2002 JF76 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
68891 2002 JS79 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
68892 2002 JV81 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
68893 2002 JE84 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
68894 2002 JH84 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
68895 2002 JR84 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
68896 2002 JN85 11/05/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
68897 2002 JV85 11/05/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
68898 2002 JV89 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
68899 2002 JL95 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
68900 2002 JC98 08/05/2002 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL