Danh sách tiểu hành tinh/67901–68000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
67901 2000 WP90 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
67902 2000 WY92 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
67903 2000 WV94 21/11/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
67904 2000 WJ96 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
67905 2000 WN96 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67906 2000 WD97 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67907 2000 WL97 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67908 2000 WF98 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
67909 2000 WJ98 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
67910 2000 WC100 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67911 2000 WN100 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
67912 2000 WA101 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
67913 2000 WC103 26/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67914 2000 WJ104 27/11/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
67915 2000 WG105 26/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
67916 2000 WU105 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
67917 2000 WU109 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
67918 2000 WW109 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
67919 2000 WW111 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
67920 2000 WB113 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
67921 2000 WG113 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
67922 2000 WN113 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67923 2000 WR113 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67924 2000 WJ115 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67925 2000 WA116 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
67926 2000 WN118 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
67927 2000 WB120 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67928 2000 WH122 29/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
67929 2000 WL122 29/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
67930 2000 WP122 29/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
67931 2000 WD123 29/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67932 2000 WX125 30/11/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
67933 2000 WR127 17/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
67934 2000 WY133 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
67935 2000 WU134 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67936 2000 WP135 19/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
67937 2000 WT137 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
67938 2000 WV137 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67939 2000 WO142 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
67940 2000 WT143 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
67941 2000 WX143 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67942 2000 WX144 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67943 2000 WP151 30/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67944 2000 WB152 30/11/2000 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
67945 2000 WW152 29/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67946 2000 WH153 29/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67947 2000 WR153 29/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
67948 2000 WV156 30/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67949 2000 WY159 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
67950 2000 WX160 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
67951 2000 WB161 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
67952 2000 WH166 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
67953 2000 WN166 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
67954 2000 WW166 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
67955 2000 WT167 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
67956 2000 WW167 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
67957 2000 WX168 25/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
67958 2000 WK170 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
67959 2000 WB171 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
67960 2000 WB173 25/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
67961 2000 WO173 25/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
67962 2000 WG175 26/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
67963 2000 WX176 27/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
67964 2000 WJ178 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
67965 2000 WX181 25/11/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
67966 2000 WZ183 30/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
67967 2000 WB188 16/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
67968 2000 WN190 18/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
67969 2000 WO191 19/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
67970 2000 WW195 22/11/2000 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
67971 2000 XP1 03/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
67972 2000 XC4 01/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67973 2000 XV5 01/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
67974 2000 XP6 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
67975 2000 XW6 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
67976 2000 XA7 01/12/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
67977 2000 XZ7 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
67978 2000 XE10 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
67979 Michelory 2000 XS10 04/12/2000 Le Creusot J.-C. Merlin 7,6 km MPC · JPL
67980 2000 XU10 04/12/2000 Bisei SG Center BATTeRS 2,3 km MPC · JPL
67981 2000 XM12 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
67982 2000 XH16 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
67983 2000 XY16 01/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
67984 2000 XC17 01/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67985 2000 XD17 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
67986 2000 XJ17 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67987 2000 XX18 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
67988 2000 XM19 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67989 2000 XV20 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
67990 2000 XA21 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
67991 2000 XE21 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67992 2000 XU22 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
67993 2000 XD24 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
67994 2000 XX24 04/12/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
67995 2000 XU25 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67996 2000 XX28 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
67997 2000 XA29 04/12/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
67998 2000 XQ31 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67999 2000 XC32 04/12/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
68000 2000 XM32 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL