Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/67801–67900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
67801 2000 UC110 31/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
67802 2000 VB4 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
67803 2000 VX7 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
67804 2000 VE11 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
67805 2000 VF15 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
67806 2000 VZ15 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
67807 2000 VE16 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
67808 2000 VL16 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
67809 2000 VS18 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
67810 2000 VY22 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
67811 2000 VL23 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
67812 2000 VF24 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
67813 2000 VN24 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
67814 2000 VL26 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
67815 2000 VB27 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67816 2000 VZ28 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
67817 2000 VR30 01/11/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
67818 2000 VJ32 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
67819 2000 VP32 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
67820 2000 VS32 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67821 2000 VT32 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67822 2000 VN33 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67823 2000 VU33 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67824 2000 VB39 01/11/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
67825 2000 VF43 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67826 2000 VN44 02/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67827 2000 VK46 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67828 2000 VX46 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
67829 2000 VP49 02/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67830 2000 VF50 02/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
67831 2000 VV50 02/11/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
67832 2000 VZ50 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67833 2000 VC53 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
67834 2000 VV53 03/11/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
67835 2000 VY53 03/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
67836 2000 VP55 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
67837 2000 VQ55 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67838 2000 VP56 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
67839 2000 VS57 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
67840 2000 VZ60 02/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67841 2000 VR61 09/11/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
67842 2000 VY61 09/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
67843 2000 WL 16/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
67844 2000 WQ4 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
67845 2000 WM5 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67846 2000 WU5 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67847 2000 WX6 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
67848 2000 WB7 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
67849 2000 WH7 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67850 2000 WS7 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
67851 2000 WN8 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67852 2000 WT8 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67853 Iwamura 2000 WO9 22/11/2000 Kuma Kogen A. Nakamura 1,7 km MPC · JPL
67854 2000 WF12 24/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
67855 2000 WO13 18/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
67856 2000 WL15 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
67857 2000 WQ18 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
67858 2000 WX20 25/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
67859 2000 WZ21 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
67860 2000 WP22 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
67861 2000 WT22 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
67862 2000 WU22 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67863 2000 WZ22 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67864 2000 WD23 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
67865 2000 WG23 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67866 2000 WK23 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
67867 2000 WL23 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
67868 2000 WY30 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
67869 2000 WP31 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67870 2000 WG32 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
67871 2000 WV33 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
67872 2000 WH34 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
67873 2000 WL34 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
67874 2000 WA36 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
67875 2000 WX36 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
67876 2000 WH37 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
67877 2000 WQ40 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
67878 2000 WR40 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
67879 2000 WJ43 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
67880 2000 WJ47 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
67881 2000 WO47 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
67882 2000 WR47 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67883 2000 WA50 25/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
67884 2000 WR50 26/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
67885 2000 WB51 28/11/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 1,6 km MPC · JPL
67886 2000 WQ58 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
67887 2000 WA59 21/11/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
67888 2000 WR59 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
67889 2000 WT60 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67890 2000 WK61 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
67891 2000 WR61 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
67892 2000 WS61 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
67893 2000 WY61 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
67894 2000 WX69 19/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
67895 2000 WY70 19/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
67896 2000 WZ73 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
67897 2000 WK75 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
67898 2000 WV87 20/11/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
67899 2000 WB88 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
67900 2000 WG90 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL