Danh sách tiểu hành tinh/68001–68100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
68001 2000 XS33 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
68002 2000 XK34 04/12/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
68003 2000 XJ35 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
68004 2000 XD38 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
68005 2000 XQ47 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
68006 2000 XR48 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
68007 2000 XD52 06/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
68008 2000 XB54 05/12/2000 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
68009 2000 YD4 21/12/2000 Zeno T. Stafford 2,6 km MPC · JPL
68010 2000 YL6 20/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
68011 2000 YK7 20/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
68012 2000 YQ7 20/12/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
68013 2000 YT7 21/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
68014 2000 YF10 20/12/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
68015 2000 YR10 22/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
68016 2000 YW10 22/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
68017 2000 YX10 22/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
68018 2000 YQ12 25/12/2000 Oaxaca J. M. Roe 1,7 km MPC · JPL
68019 2000 YS15 22/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
68020 2000 YJ17 28/12/2000 Fountain Hills C. W. Juels 2,5 km MPC · JPL
68021 Taiki 2000 YU17 29/12/2000 Bisei SG Center BATTeRS 1,7 km MPC · JPL
68022 2000 YP18 21/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
68023 2000 YW18 21/12/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
68024 2000 YY19 22/12/2000 Needville Needville Obs. 2,6 km MPC · JPL
68025 2000 YV21 29/12/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 3,4 km MPC · JPL
68026 2000 YU24 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,8 km MPC · JPL
68027 2000 YN26 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
68028 2000 YD28 26/12/2000 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
68029 2000 YG28 26/12/2000 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
68030 2000 YL28 29/12/2000 Haleakala NEAT 8,3 km MPC · JPL
68031 2000 YK29 24/12/2000 Haleakala NEAT 850 m MPC · JPL
68032 2000 YV30 26/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
68033 2000 YQ32 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
68034 2000 YV33 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
68035 2000 YB34 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
68036 2000 YH35 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
68037 2000 YU35 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
68038 2000 YP39 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
68039 2000 YQ39 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
68040 2000 YW41 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
68041 2000 YE42 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
68042 2000 YR42 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
68043 2000 YT42 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
68044 2000 YX42 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
68045 2000 YN44 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
68046 2000 YP45 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
68047 2000 YK47 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
68048 2000 YE48 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
68049 2000 YK49 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
68050 2000 YR50 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
68051 2000 YU51 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
68052 2000 YD52 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
68053 2000 YJ53 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
68054 2000 YQ54 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
68055 2000 YF56 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
68056 2000 YM56 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
68057 2000 YL60 30/12/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
68058 2000 YY60 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
68059 2000 YC61 30/12/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
68060 2000 YT62 30/12/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
68061 2000 YF63 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
68062 2000 YT64 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
68063 2000 YJ66 30/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
68064 2000 YU67 28/12/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
68065 2000 YG68 28/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
68066 2000 YE71 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
68067 2000 YM72 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
68068 2000 YF73 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
68069 2000 YN73 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
68070 2000 YR73 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
68071 2000 YV80 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
68072 2000 YV84 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
68073 2000 YZ84 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
68074 2000 YH85 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
68075 2000 YN86 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
68076 2000 YT87 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
68077 2000 YM90 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
68078 2000 YV93 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
68079 2000 YM95 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
68080 2000 YO96 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
68081 2000 YQ97 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
68082 2000 YF101 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
68083 2000 YH101 28/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
68084 2000 YY102 28/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
68085 2000 YH104 28/12/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
68086 2000 YX104 28/12/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
68087 2000 YP105 28/12/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
68088 2000 YC107 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
68089 2000 YS108 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
68090 2000 YN109 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
68091 2000 YR109 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
68092 2000 YV109 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
68093 2000 YC110 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
68094 2000 YU110 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
68095 2000 YJ112 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
68096 2000 YW113 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
68097 2000 YJ115 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
68098 2000 YR116 30/12/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
68099 2000 YX118 27/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
68100 2000 YV120 20/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL