Danh sách tiểu hành tinh/64901–65000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
64901 2001 YJ84 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
64902 2001 YG85 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
64903 2001 YL86 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
64904 2001 YO88 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64905 2001 YD89 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
64906 2001 YL89 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
64907 2001 YT89 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
64908 2001 YM90 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
64909 2001 YT90 17/12/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
64910 2001 YS91 17/12/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
64911 2001 YT91 17/12/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
64912 2001 YY91 17/12/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
64913 2001 YL95 18/12/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
64914 2001 YD96 18/12/2001 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
64915 2001 YQ96 18/12/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
64916 2001 YQ97 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
64917 2001 YU98 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
64918 2001 YB99 17/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
64919 2001 YZ99 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64920 2001 YS101 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
64921 2001 YY103 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
64922 2001 YO104 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
64923 2001 YQ104 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
64924 2001 YV105 17/12/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
64925 2001 YB107 17/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
64926 2001 YF107 17/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
64927 2001 YG108 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64928 2001 YN108 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
64929 2001 YO108 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64930 2001 YA109 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
64931 2001 YO109 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64932 2001 YS112 18/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
64933 2001 YZ112 19/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64934 2001 YX113 19/12/2001 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
64935 2001 YJ114 18/12/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
64936 2001 YS114 19/12/2001 Palomar NEAT 7,8 km MPC · JPL
64937 2001 YE115 17/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
64938 2001 YH116 17/12/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
64939 2001 YP116 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64940 2001 YS116 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64941 2001 YJ118 18/12/2001 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
64942 2001 YO120 20/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
64943 2001 YZ120 20/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
64944 2001 YG121 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
64945 2001 YY122 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
64946 2001 YF123 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
64947 2001 YQ123 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
64948 2001 YH124 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
64949 2001 YO124 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
64950 2001 YT124 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64951 2001 YY124 17/12/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
64952 2001 YU125 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
64953 2001 YM127 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
64954 2001 YZ127 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64955 2001 YO128 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
64956 2001 YU128 17/12/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
64957 2001 YE131 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
64958 2001 YT131 19/12/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
64959 2001 YW134 19/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
64960 2001 YT136 22/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
64961 2001 YU137 22/12/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
64962 2001 YR139 24/12/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
64963 2001 YP144 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64964 2001 YF149 19/12/2001 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
64965 2001 YD155 20/12/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
64966 2001 YB157 19/12/2001 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
64967 2002 AV1 06/01/2002 Oizumi T. Kobayashi 7,5 km MPC · JPL
64968 2002 AW2 06/01/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
64969 2002 AA4 05/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
64970 2002 AJ5 09/01/2002 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
64971 2002 AC6 05/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
64972 2002 AT9 11/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,6 km MPC · JPL
64973 2002 AC10 11/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
64974 Savaria 2002 AF11 11/01/2002 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Heiner 7,4 km MPC · JPL
64975 Gianrix 2002 AG12 10/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 5,6 km MPC · JPL
64976 2002 AK19 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
64977 2002 AL20 05/01/2002 Haleakala NEAT 8,7 km MPC · JPL
64978 2002 AW20 07/01/2002 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
64979 2002 AZ22 05/01/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
64980 2002 AP23 05/01/2002 Haleakala NEAT 9,3 km MPC · JPL
64981 2002 AR24 08/01/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
64982 2002 AV37 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
64983 2002 AX40 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64984 2002 AV41 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
64985 2002 AT48 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
64986 2002 AX50 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
64987 2002 AZ50 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
64988 2002 AH52 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64989 2002 AG54 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
64990 2002 AK54 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
64991 2002 AO54 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
64992 2002 AR54 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
64993 2002 AM56 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64994 2002 AE57 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64995 2002 AV57 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
64996 2002 AG60 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
64997 2002 AP60 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
64998 2002 AL63 11/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64999 2002 AS63 11/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
65000 2002 AV63 11/01/2002 Socorro LINEAR 24 km MPC · JPL