Danh sách tiểu hành tinh/63901–64000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
63901 2001 SJ14 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
63902 2001 SZ14 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
63903 2001 SM17 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
63904 2001 SR17 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
63905 2001 SF18 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
63906 2001 SN19 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
63907 2001 SJ20 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
63908 2001 SM20 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
63909 2001 SU22 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
63910 2001 SQ30 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
63911 2001 SV30 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
63912 2001 SB31 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
63913 2001 SG32 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
63914 2001 SP33 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
63915 2001 SG34 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
63916 2001 SE35 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
63917 2001 SJ37 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
63918 2001 SU37 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
63919 2001 SR39 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
63920 2001 SC40 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
63921 2001 SK40 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
63922 2001 SQ40 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
63923 2001 SV41 16/09/2001 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
63924 2001 SO42 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
63925 2001 SW44 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
63926 2001 SQ45 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
63927 2001 SU45 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
63928 2001 SY46 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
63929 2001 ST47 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
63930 2001 SZ47 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
63931 2001 SH48 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
63932 2001 SZ48 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
63933 2001 SA52 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
63934 2001 SQ53 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
63935 2001 SV53 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
63936 2001 SA54 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
63937 2001 SB54 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
63938 2001 SE54 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
63939 2001 SD55 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
63940 2001 SR55 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
63941 2001 SP56 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
63942 2001 SQ56 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
63943 2001 SR56 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
63944 2001 SQ57 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
63945 2001 ST57 17/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
63946 2001 SC58 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
63947 2001 ST58 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
63948 2001 SL59 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
63949 2001 SX60 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
63950 2001 SG61 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
63951 2001 SP62 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
63952 2001 SU64 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
63953 2001 SY64 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
63954 2001 SB65 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
63955 2001 SP65 17/09/2001 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
63956 2001 SJ67 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
63957 2001 SS67 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
63958 2001 SV67 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
63959 2001 SW67 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
63960 2001 SG68 17/09/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
63961 2001 SK68 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
63962 2001 SS68 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
63963 2001 SZ68 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
63964 2001 SM69 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
63965 2001 SV70 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
63966 2001 SY70 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
63967 2001 SF71 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
63968 2001 SG71 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
63969 2001 SL71 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
63970 2001 SG72 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
63971 2001 SV72 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
63972 2001 SB73 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
63973 2001 SS75 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,3 km MPC · JPL
63974 2001 SB77 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
63975 2001 SH77 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
63976 2001 SM78 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
63977 2001 SQ79 20/09/2001 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
63978 2001 SE83 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
63979 2001 SC86 20/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
63980 2001 SW92 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
63981 2001 SA95 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
63982 2001 SR104 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
63983 2001 SM105 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
63984 2001 SP105 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
63985 2001 SQ105 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
63986 2001 SE106 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
63987 2001 SP106 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
63988 2001 SF107 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
63989 2001 SJ107 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
63990 2001 SA108 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
63991 2001 SB108 20/09/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
63992 2001 SY108 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
63993 2001 SO109 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
63994 2001 SQ109 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
63995 2001 SF110 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
63996 2001 SU110 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
63997 2001 SX110 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
63998 2001 SL111 20/09/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
63999 2001 SD113 18/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,4 km MPC · JPL
64000 2001 SD115 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,8 km MPC · JPL