Danh sách tiểu hành tinh/65001–65100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
65001 Teodorescu 2002 AF67 09/01/2002 Campo Imperatore F. Bernardi, A. Boattini 4,7 km MPC · JPL
65002 2002 AT70 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
65003 2002 AB71 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
65004 2002 AM71 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
65005 2002 AE77 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
65006 2002 AN78 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
65007 2002 AG81 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
65008 2002 AL81 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
65009 2002 AO81 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
65010 2002 AR82 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
65011 2002 AJ83 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
65012 2002 AE86 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
65013 2002 AO86 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
65014 2002 AU88 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
65015 2002 AX88 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
65016 2002 AF89 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
65017 2002 AD95 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
65018 2002 AK95 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
65019 2002 AC99 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
65020 2002 AW99 08/01/2002 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
65021 2002 AY103 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
65022 2002 AQ104 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
65023 2002 AF106 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
65024 2002 AP106 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
65025 2002 AS106 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
65026 2002 AD109 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
65027 2002 AH109 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
65028 2002 AM110 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
65029 2002 AC111 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
65030 2002 AR111 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
65031 2002 AS111 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
65032 2002 AR112 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
65033 2002 AW112 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
65034 2002 AM114 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
65035 2002 AG116 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
65036 2002 AB119 09/01/2002 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
65037 2002 AV119 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
65038 2002 AT128 14/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
65039 2002 AK129 14/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,6 km MPC · JPL
65040 2002 AC132 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
65041 2002 AS133 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
65042 2002 AF135 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
65043 2002 AY137 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
65044 2002 AH139 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
65045 2002 AS140 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
65046 2002 AF148 13/01/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
65047 2002 AE149 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
65048 2002 AW151 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
65049 2002 AV153 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
65050 2002 AZ153 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
65051 2002 AV156 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
65052 2002 AA157 13/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
65053 2002 AP159 13/01/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
65054 2002 AF169 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
65055 2002 AX169 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
65056 2002 AH170 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
65057 2002 AQ171 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
65058 2002 AP173 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
65059 2002 AB176 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
65060 2002 AD177 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
65061 2002 AS179 14/01/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
65062 2002 AD181 05/01/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
65063 2002 AK181 05/01/2002 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
65064 2002 AN183 06/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
65065 2002 AL184 07/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
65066 2002 AU185 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
65067 2002 AE186 08/01/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
65068 2002 AK186 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
65069 2002 AL186 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
65070 2002 AD187 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
65071 2002 AJ188 09/01/2002 Palomar NEAT 9,2 km MPC · JPL
65072 2002 AP188 10/01/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
65073 2002 AD189 10/01/2002 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
65074 2002 AM189 10/01/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
65075 2002 AU191 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
65076 2002 AF199 08/01/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
65077 2002 AB202 09/01/2002 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
65078 2002 BR3 18/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
65079 2002 BV6 18/01/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
65080 2002 BE8 18/01/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
65081 2002 BS11 19/01/2002 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
65082 2002 BA13 18/01/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
65083 2002 BL15 19/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
65084 2002 BJ16 19/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
65085 2002 BB20 22/01/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
65086 2002 BY20 25/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
65087 2002 BM22 22/01/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
65088 2002 BU23 23/01/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
65089 2002 BB26 26/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
65090 2002 BT30 23/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
65091 Saramagrin 2002 CF 01/02/2002 Cima Ekar ADAS 2,0 km MPC · JPL
65092 2002 CK1 03/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
65093 2002 CG2 03/02/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
65094 2002 CU2 03/02/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
65095 2002 CN3 03/02/2002 Palomar NEAT 9,6 km MPC · JPL
65096 2002 CQ3 03/02/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
65097 2002 CC4 06/02/2002 Socorro LINEAR 22 km MPC · JPL
65098 2002 CG5 04/02/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
65099 2002 CH13 08/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 2,2 km MPC · JPL
65100 Birtwhistle 2002 CR15 08/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 9,5 km MPC · JPL