Danh sách tiểu hành tinh/64801–64900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
64801 2001 XH210 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64802 2001 XK210 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
64803 2001 XV211 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
64804 2001 XA212 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
64805 2001 XP212 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
64806 2001 XR212 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64807 2001 XD213 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
64808 2001 XH213 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64809 2001 XY213 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
64810 2001 XH216 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
64811 2001 XK223 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64812 2001 XO225 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64813 2001 XQ225 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
64814 2001 XM227 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
64815 2001 XS229 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
64816 2001 XQ235 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64817 2001 XD236 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64818 2001 XN236 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
64819 2001 XA238 15/12/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
64820 2001 XR238 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
64821 2001 XJ239 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
64822 2001 XM240 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
64823 2001 XO240 15/12/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
64824 2001 XB241 15/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
64825 2001 XJ243 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
64826 2001 XF244 15/12/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
64827 2001 XH244 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
64828 2001 XN244 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
64829 2001 XS245 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
64830 2001 XL246 15/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
64831 2001 XT246 15/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
64832 2001 XJ251 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
64833 2001 XM251 14/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
64834 2001 XS251 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
64835 2001 XH254 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
64836 2001 XL257 07/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
64837 2001 YE2 18/12/2001 Needville Needville Obs. 3,5 km MPC · JPL
64838 2001 YJ2 18/12/2001 Kingsnake J. V. McClusky 11 km MPC · JPL
64839 2001 YJ3 19/12/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 4,8 km MPC · JPL
64840 2001 YW5 19/12/2001 Cima Ekar ADAS 2,6 km MPC · JPL
64841 2001 YC9 17/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
64842 2001 YR9 17/12/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
64843 2001 YB11 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
64844 2001 YB12 17/12/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
64845 2001 YM14 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
64846 2001 YA18 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
64847 2001 YJ18 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
64848 2001 YP18 17/12/2001 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
64849 2001 YV18 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
64850 2001 YM19 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64851 2001 YK21 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
64852 2001 YH22 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
64853 2001 YO22 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64854 2001 YV30 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
64855 2001 YA35 18/12/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
64856 2001 YD42 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
64857 2001 YE42 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
64858 2001 YD46 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64859 2001 YM46 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
64860 2001 YX48 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
64861 2001 YL49 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
64862 2001 YO50 18/12/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
64863 2001 YQ50 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
64864 2001 YN52 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
64865 2001 YD53 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
64866 2001 YS57 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
64867 2001 YO58 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
64868 2001 YP59 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64869 2001 YG60 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
64870 2001 YU60 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64871 2001 YW60 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64872 2001 YX60 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64873 2001 YS61 18/12/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
64874 2001 YQ63 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
64875 2001 YS63 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
64876 2001 YG64 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
64877 2001 YH64 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
64878 2001 YB67 18/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
64879 2001 YN69 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64880 2001 YK70 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64881 2001 YU70 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
64882 2001 YQ72 18/12/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
64883 2001 YD73 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
64884 2001 YG73 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
64885 2001 YH73 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64886 2001 YO73 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
64887 2001 YZ73 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
64888 2001 YQ75 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64889 2001 YA76 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
64890 2001 YE76 18/12/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
64891 2001 YL76 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
64892 2001 YW76 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
64893 2001 YP77 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64894 2001 YN79 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
64895 2001 YD80 18/12/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
64896 2001 YZ80 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
64897 2001 YX81 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
64898 2001 YG83 18/12/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
64899 2001 YJ83 18/12/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
64900 2001 YG84 18/12/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL