Danh sách tiểu hành tinh/64001–64100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
64001 2001 SU115 19/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,1 km MPC · JPL
64002 2001 SO116 18/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
64003 2001 SN118 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
64004 2001 SZ120 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
64005 2001 SF121 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
64006 2001 SS124 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
64007 2001 SF126 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
64008 2001 SQ126 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
64009 2001 SD127 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
64010 2001 SW130 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64011 2001 SX134 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
64012 2001 SR135 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64013 2001 SF140 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
64014 2001 SG141 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
64015 2001 SL143 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64016 2001 SX144 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
64017 2001 SN147 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
64018 2001 SQ149 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
64019 2001 SB152 17/09/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
64020 2001 SN152 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
64021 2001 SQ153 17/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
64022 2001 SU153 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
64023 2001 SO157 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
64024 2001 SL160 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
64025 2001 SB161 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64026 2001 SS161 17/09/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
64027 2001 SV161 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
64028 2001 SJ163 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
64029 2001 SA166 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
64030 2001 SQ168 19/09/2001 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
64031 2001 SV169 24/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 2,3 km MPC · JPL
64032 2001 SF172 16/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
64033 2001 SM175 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
64034 2001 SD176 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
64035 2001 SB179 17/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
64036 2001 SO190 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
64037 2001 SO193 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
64038 2001 SC223 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64039 2001 SG223 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64040 2001 SU231 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
64041 2001 SF232 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64042 2001 SE234 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
64043 2001 SL235 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
64044 2001 SS238 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
64045 2001 SA240 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
64046 2001 SR240 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
64047 2001 SA243 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
64048 2001 SN244 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
64049 2001 SQ244 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
64050 2001 SK245 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
64051 2001 SP252 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
64052 2001 SX253 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
64053 2001 SN254 19/09/2001 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
64054 2001 SY254 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
64055 2001 SR255 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
64056 2001 SZ256 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
64057 2001 SA258 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
64058 2001 SZ260 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
64059 2001 SB261 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
64060 2001 SM263 25/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 2,8 km MPC · JPL
64061 2001 SG265 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
64062 2001 SB266 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,2 km MPC · JPL
64063 2001 SD267 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
64064 2001 SC268 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
64065 2001 SF268 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
64066 2001 SJ268 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,4 km MPC · JPL
64067 2001 SB270 18/09/2001 Palomar NEAT 9,0 km MPC · JPL
64068 2001 SO271 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
64069 2001 SV271 20/09/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
64070 NEAT 2001 SS272 24/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 3,8 km MPC · JPL
64071 2001 SQ276 21/09/2001 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
64072 2001 SU276 21/09/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
64073 2001 SV277 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
64074 2001 SJ278 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
64075 2001 SD279 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
64076 2001 SK279 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
64077 2001 SN279 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
64078 2001 SO279 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
64079 2001 SP279 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
64080 2001 SU279 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
64081 2001 SX279 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
64082 2001 SM280 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
64083 2001 SP280 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
64084 2001 SA283 22/09/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
64085 2001 SC283 22/09/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
64086 2001 SE283 22/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
64087 2001 SH285 22/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
64088 2001 SX285 28/09/2001 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 5,3 km MPC · JPL
64089 2001 SA288 27/09/2001 Palomar NEAT 9,1 km MPC · JPL
64090 2001 SA289 22/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,3 km MPC · JPL
64091 2001 SL289 27/09/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
64092 2001 SM289 27/09/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
64093 2001 SU291 17/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
64094 2001 SE293 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
64095 2001 SB320 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
64096 2001 SR332 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
64097 2001 SP334 20/09/2001 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
64098 2001 SD341 21/09/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
64099 2001 SN346 25/09/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
64100 2001 TY 09/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL