Danh sách tiểu hành tinh/62901–63000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
62901 2000 UL105 29/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
62902 2000 UH106 30/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
62903 2000 UK106 30/10/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
62904 2000 UZ106 30/10/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
62905 2000 UQ107 30/10/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
62906 2000 UR107 30/10/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
62907 2000 UC108 30/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
62908 2000 UH108 30/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
62909 2000 UY108 31/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
62910 2000 UK109 31/10/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
62911 2000 UR109 31/10/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
62912 2000 UD110 31/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
62913 2000 UK110 31/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
62914 2000 VX2 01/11/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 7,7 km MPC · JPL
62915 2000 VY2 01/11/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 7,6 km MPC · JPL
62916 2000 VW3 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
62917 2000 VR8 01/11/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
62918 2000 VY9 01/11/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
62919 2000 VH10 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
62920 2000 VB12 01/11/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
62921 2000 VJ12 01/11/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
62922 2000 VV12 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
62923 2000 VC13 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
62924 2000 VU13 01/11/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
62925 2000 VE14 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
62926 2000 VK14 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
62927 2000 VT14 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
62928 2000 VV14 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
62929 2000 VO15 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
62930 2000 VP15 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
62931 2000 VJ16 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
62932 2000 VF18 01/11/2000 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
62933 2000 VR21 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
62934 2000 VS21 01/11/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
62935 2000 VP22 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
62936 2000 VF23 01/11/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
62937 2000 VG23 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
62938 2000 VJ23 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
62939 2000 VP23 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
62940 2000 VS23 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
62941 2000 VB24 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
62942 2000 VC25 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
62943 2000 VY25 01/11/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
62944 2000 VF28 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
62945 2000 VH28 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
62946 2000 VG30 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
62947 2000 VV31 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
62948 2000 VE32 01/11/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
62949 2000 VS33 01/11/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
62950 2000 VD34 01/11/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
62951 2000 VE34 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
62952 2000 VV34 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
62953 2000 VR35 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
62954 2000 VD36 01/11/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
62955 2000 VZ36 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
62956 2000 VK37 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
62957 2000 VR37 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
62958 2000 VX37 01/11/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
62959 2000 VV39 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
62960 2000 VP40 01/11/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
62961 2000 VO42 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
62962 2000 VA43 01/11/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
62963 2000 VW43 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
62964 2000 VE44 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
62965 2000 VH44 02/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
62966 2000 VB45 01/11/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
62967 2000 VM45 02/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
62968 2000 VD48 02/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
62969 2000 VN49 02/11/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
62970 2000 VY49 02/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
62971 2000 VZ49 02/11/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
62972 2000 VU50 02/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
62973 2000 VP51 03/11/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
62974 2000 VA52 03/11/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
62975 2000 VB52 03/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
62976 2000 VO52 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
62977 2000 VS52 03/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
62978 2000 VW52 03/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
62979 2000 VZ52 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
62980 2000 VT53 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
62981 2000 VK56 03/11/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
62982 2000 VW58 06/11/2000 Elmira A. J. Cecce 3,7 km MPC · JPL
62983 2000 VB59 02/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
62984 2000 VV59 01/11/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 9,3 km MPC · JPL
62985 2000 VX60 01/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
62986 2000 WM 16/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
62987 2000 WP1 17/11/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
62988 2000 WB2 18/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
62989 2000 WC2 17/11/2000 Fountain Hills C. W. Juels 12 km MPC · JPL
62990 2000 WM2 17/11/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
62991 2000 WG7 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
62992 2000 WY9 23/11/2000 Farpoint G. Hug 3,5 km MPC · JPL
62993 2000 WL12 22/11/2000 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
62994 2000 WZ14 20/11/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
62995 2000 WD16 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
62996 2000 WG16 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
62997 2000 WD17 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
62998 2000 WK18 21/11/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
62999 2000 WK19 25/11/2000 Fountain Hills C. W. Juels 6,7 km MPC · JPL
63000 2000 WZ20 25/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 8,5 km MPC · JPL