Danh sách tiểu hành tinh/63001–63100

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
63001 2000 WW21 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
63002 2000 WH22 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
63003 2000 WY22 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
63004 2000 WA23 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
63005 2000 WF23 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
63006 2000 WE24 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
63007 2000 WF30 20/11/2000 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
63008 2000 WH31 20/11/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
63009 2000 WH32 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
63010 2000 WQ33 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
63011 2000 WZ36 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
63012 2000 WU37 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
63013 2000 WO38 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
63014 2000 WJ39 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
63015 2000 WK39 20/11/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
63016 2000 WE40 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
63017 2000 WB41 20/11/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
63018 2000 WO41 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
63019 2000 WY41 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
63020 2000 WW44 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
63021 2000 WK46 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
63022 2000 WV46 21/11/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
63023 2000 WB48 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
63024 2000 WH48 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
63025 2000 WC52 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
63026 2000 WF54 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
63027 2000 WL56 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
63028 2000 WF57 21/11/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
63029 2000 WH57 21/11/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
63030 2000 WK58 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
63031 2000 WC62 26/11/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
63032 Billschmitt 2000 WS62 28/11/2000 Fountain Hills C. W. Juels 5,5 km MPC · JPL
63033 2000 WM65 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
63034 2000 WV67 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
63035 2000 WX67 29/11/2000 Kitt Peak Kitt Peak Obs. 5,2 km MPC · JPL
63036 2000 WL69 19/11/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
63037 2000 WB70 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
63038 2000 WP70 19/11/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
63039 2000 WS71 19/11/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
63040 2000 WT74 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
63041 2000 WH77 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
63042 2000 WP79 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
63043 2000 WZ83 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
63044 2000 WR86 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
63045 2000 WO91 21/11/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
63046 2000 WJ93 21/11/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
63047 2000 WQ93 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
63048 2000 WU94 21/11/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
63049 2000 WC95 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
63050 2000 WG96 21/11/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
63051 2000 WR96 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
63052 2000 WB98 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
63053 2000 WU99 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
63054 2000 WG100 21/11/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
63055 2000 WP107 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
63056 2000 WQ110 20/11/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
63057 2000 WB112 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
63058 2000 WC112 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
63059 2000 WA118 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
63060 2000 WD118 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
63061 2000 WH118 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
63062 2000 WL118 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
63063 2000 WU120 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
63064 2000 WC121 21/11/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
63065 2000 WS121 26/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
63066 2000 WQ122 29/11/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
63067 2000 WZ122 29/11/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
63068 Moraes 2000 WT123 23/11/2000 Shishikui H. Maeno 7,3 km MPC · JPL
63069 2000 WG125 27/11/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
63070 2000 WH125 27/11/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
63071 2000 WM125 29/11/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
63072 2000 WP125 29/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
63073 2000 WQ125 30/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
63074 2000 WU125 30/11/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
63075 2000 WC126 30/11/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
63076 2000 WV127 18/11/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
63077 2000 WT128 19/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
63078 2000 WC130 19/11/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
63079 2000 WY130 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
63080 2000 WW132 19/11/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
63081 2000 WP133 19/11/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
63082 2000 WU133 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
63083 2000 WG134 19/11/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
63084 2000 WP134 19/11/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
63085 2000 WM135 19/11/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
63086 2000 WQ135 19/11/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
63087 2000 WC137 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
63088 2000 WM139 21/11/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
63089 2000 WX139 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
63090 2000 WY139 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
63091 2000 WZ141 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,5 km MPC · JPL
63092 2000 WJ142 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
63093 2000 WM142 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
63094 2000 WP142 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,9 km MPC · JPL
63095 2000 WS142 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
63096 2000 WX142 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
63097 2000 WK143 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
63098 2000 WC146 23/11/2000 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
63099 2000 WM146 23/11/2000 Haleakala NEAT 9,2 km MPC · JPL
63100 2000 WP146 23/11/2000 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL