Danh sách tiểu hành tinh/62801–62900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
62801 2000 UV36 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
62802 2000 UG37 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
62803 2000 UU37 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
62804 2000 UF38 24/10/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
62805 2000 UP39 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
62806 2000 UW39 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
62807 2000 UL40 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
62808 2000 UQ40 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
62809 2000 UE42 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
62810 2000 UH42 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
62811 2000 UX42 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
62812 2000 UC43 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
62813 2000 UH43 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
62814 2000 UK43 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
62815 2000 UW43 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
62816 2000 UC44 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
62817 2000 UH45 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
62818 2000 US45 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
62819 2000 UV45 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
62820 2000 UF46 24/10/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
62821 2000 UE47 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
62822 2000 UV48 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
62823 2000 UE49 24/10/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
62824 2000 UG49 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
62825 2000 UT49 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
62826 2000 UU50 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
62827 2000 UX50 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
62828 2000 UN53 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
62829 2000 UP53 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
62830 2000 UZ53 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
62831 2000 UM54 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
62832 2000 UN54 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
62833 2000 UB56 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
62834 2000 UC56 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
62835 2000 UC58 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
62836 2000 UC59 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
62837 2000 UJ59 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
62838 2000 UB60 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
62839 2000 UX60 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
62840 2000 UB61 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
62841 2000 UN61 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
62842 2000 UF63 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
62843 2000 UC64 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
62844 2000 UK64 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
62845 2000 UB67 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
62846 2000 UX67 25/10/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
62847 2000 UL68 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
62848 2000 US71 25/10/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
62849 2000 UA72 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
62850 2000 UC72 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
62851 2000 UM72 25/10/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
62852 2000 UM76 30/10/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
62853 2000 UO76 27/10/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 7,2 km MPC · JPL
62854 2000 UW76 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
62855 2000 UE77 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
62856 2000 UL77 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
62857 2000 UM77 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
62858 2000 UT78 24/10/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
62859 2000 UW78 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
62860 2000 UJ80 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
62861 2000 UO80 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
62862 2000 UE81 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
62863 2000 UG81 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
62864 2000 UG82 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
62865 2000 UL82 27/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
62866 2000 UX82 30/10/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
62867 2000 UG83 30/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
62868 2000 UV83 31/10/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
62869 2000 UO84 31/10/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
62870 2000 UD86 31/10/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
62871 2000 UA87 31/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
62872 2000 UC87 31/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
62873 2000 UK87 31/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
62874 2000 UV88 31/10/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
62875 2000 UB89 31/10/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
62876 2000 UH90 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
62877 2000 UQ90 24/10/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
62878 2000 UY90 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
62879 2000 UN91 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
62880 2000 US91 25/10/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
62881 2000 UA92 25/10/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
62882 2000 UC93 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
62883 2000 UQ93 25/10/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
62884 2000 UY93 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
62885 2000 UK94 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
62886 2000 UV95 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
62887 2000 UX95 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
62888 2000 UX96 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
62889 2000 UZ96 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
62890 2000 UZ99 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
62891 2000 UK100 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
62892 2000 UZ100 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
62893 2000 UM101 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
62894 2000 UP101 25/10/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
62895 2000 UR102 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
62896 2000 UC103 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
62897 2000 UL103 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
62898 2000 UA104 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
62899 2000 UT104 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
62900 2000 UG105 29/10/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL