Danh sách tiểu hành tinh/61901–62000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
61901 2000 QX228 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
61902 2000 QH229 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
61903 2000 QA230 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
61904 2000 QD230 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
61905 2000 QF230 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
61906 2000 QJ230 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
61907 2000 QK230 31/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
61908 2000 QT230 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
61909 2000 QR231 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
61910 2000 QW243 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
61911 2000 QP244 25/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 3,1 km MPC · JPL
61912 Storrs 2000 QC247 27/08/2000 Cerro Tololo S. D. Kern 5,3 km MPC · JPL
61913 Lanning 2000 QJ248 28/08/2000 Cerro Tololo S. D. Kern 3,0 km MPC · JPL
61914 2000 RK 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
61915 2000 RO 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
61916 2000 RB1 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
61917 2000 RH1 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
61918 2000 RR1 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
61919 2000 RU1 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
61920 2000 RV1 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
61921 2000 RW1 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
61922 2000 RA2 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
61923 2000 RF2 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
61924 2000 RL2 01/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
61925 2000 RA3 01/09/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
61926 2000 RN3 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
61927 2000 RZ3 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
61928 2000 RP4 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
61929 2000 RB5 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
61930 2000 RP5 01/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
61931 2000 RS5 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
61932 2000 RN6 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
61933 2000 RR6 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
61934 2000 RA7 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
61935 2000 RT7 01/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
61936 2000 RZ7 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
61937 2000 RK9 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
61938 2000 RT9 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
61939 2000 RA11 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
61940 2000 RB11 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
61941 2000 RE11 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
61942 2000 RP12 02/09/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,3 km MPC · JPL
61943 2000 RT12 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
61944 2000 RM13 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
61945 2000 RO13 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
61946 2000 RQ13 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
61947 2000 RG14 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
61948 2000 RA15 01/09/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
61949 2000 RL16 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
61950 2000 RQ16 01/09/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
61951 2000 RE17 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
61952 2000 RG17 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
61953 2000 RK17 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
61954 2000 RB18 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
61955 2000 RK18 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
61956 2000 RS18 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
61957 2000 RE19 01/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
61958 2000 RR19 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
61959 2000 RS19 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
61960 2000 RV19 01/09/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
61961 2000 RC20 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
61962 2000 RV20 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
61963 2000 RY20 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
61964 2000 RQ21 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
61965 2000 RS22 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
61966 2000 RU22 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
61967 2000 RV23 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
61968 2000 RW23 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
61969 2000 RG24 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
61970 2000 RV24 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
61971 2000 RW24 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
61972 2000 RB26 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
61973 2000 RY26 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
61974 2000 RC27 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
61975 2000 RJ27 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
61976 2000 RS27 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
61977 2000 RK28 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
61978 2000 RN28 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
61979 2000 RO28 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
61980 2000 RZ29 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
61981 2000 RB30 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
61982 2000 RL30 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
61983 2000 RN30 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
61984 2000 RR30 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
61985 2000 RW30 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
61986 2000 RY30 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
61987 2000 RD31 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
61988 2000 RN32 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
61989 2000 RP32 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
61990 2000 RG33 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
61991 2000 RL33 01/09/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
61992 2000 RN33 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
61993 2000 RR33 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
61994 2000 RT33 01/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
61995 2000 RG34 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
61996 2000 RO34 01/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
61997 2000 RR34 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
61998 2000 RT34 01/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
61999 2000 RT35 02/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
62000 2000 RA36 03/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL