Danh sách tiểu hành tinh/60901–61000

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
60901 2000 JX26 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
60902 2000 JX27 07/05/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
60903 2000 JS28 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
60904 2000 JG29 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
60905 2000 JP29 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
60906 2000 JG30 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
60907 2000 JL30 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
60908 2000 JP30 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
60909 2000 JH31 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
60910 2000 JJ31 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
60911 2000 JO31 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
60912 2000 JJ33 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
60913 2000 JR34 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
60914 2000 JL35 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
60915 2000 JT35 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
60916 2000 JL37 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
60917 2000 JK38 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
60918 2000 JZ38 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
60919 2000 JY39 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
60920 2000 JV40 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
60921 2000 JY40 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
60922 2000 JF41 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
60923 2000 JR43 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
60924 2000 JF44 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
60925 2000 JB45 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
60926 2000 JH45 07/05/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
60927 2000 JQ45 07/05/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
60928 2000 JR45 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
60929 2000 JO46 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
60930 2000 JX46 09/05/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
60931 2000 JH47 09/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
60932 2000 JY49 09/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
60933 2000 JK51 09/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
60934 2000 JL51 09/05/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
60935 2000 JN51 09/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
60936 2000 JT52 09/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
60937 2000 JQ53 09/05/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
60938 2000 JF54 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
60939 2000 JH54 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
60940 2000 JJ54 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
60941 2000 JQ54 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
60942 2000 JZ54 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
60943 2000 JV55 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
60944 2000 JB56 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
60945 2000 JV56 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
60946 2000 JY57 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
60947 2000 JH58 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
60948 2000 JE61 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
60949 2000 JM61 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
60950 2000 JP61 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
60951 2000 JA62 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
60952 2000 JM62 09/05/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
60953 2000 JT62 09/05/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
60954 2000 JF63 09/05/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
60955 2000 JG65 05/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
60956 2000 JT69 02/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
60957 2000 JD71 01/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
60958 2000 JD72 01/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
60959 2000 JH73 02/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
60960 2000 JC74 03/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
60961 2000 JY74 04/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
60962 2000 JB76 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
60963 2000 JL76 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
60964 2000 JS76 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
60965 2000 JA77 07/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
60966 2000 JH80 06/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
60967 2000 JJ80 06/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
60968 2000 JY82 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
60969 2000 JO83 06/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
60970 2000 JA85 05/05/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
60971 2000 JM85 03/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
60972 Matenko 2000 KN 23/05/2000 Modra A. Galád, P. Kolény 3,3 km MPC · JPL
60973 2000 KC2 26/05/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
60974 2000 KC3 25/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
60975 2000 KR3 27/05/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
60976 2000 KW5 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
60977 2000 KE6 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
60978 2000 KP7 27/05/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
60979 2000 KW7 27/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
60980 2000 KF9 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
60981 2000 KP12 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
60982 2000 KO13 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
60983 2000 KP13 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
60984 2000 KQ13 28/05/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
60985 2000 KW14 28/05/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
60986 2000 KN17 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
60987 2000 KW18 28/05/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
60988 2000 KR19 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
60989 2000 KJ22 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
60990 2000 KU22 28/05/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
60991 2000 KK24 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
60992 2000 KO24 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
60993 2000 KP24 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
60994 2000 KA26 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
60995 2000 KD26 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
60996 2000 KK26 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
60997 2000 KU27 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
60998 2000 KE28 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
60999 2000 KC30 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
61000 2000 KD31 28/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL