Danh sách tiểu hành tinh/57901–58000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
57901 Hitchens 2002 CH275 09/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
57902 2002 CR307 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
57903 2002 EX16 06/03/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
57904 2002 ER25 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 22 km MPC · JPL
57905 2002 EO30 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
57906 2002 EO31 10/03/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
57907 2002 EQ31 10/03/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
57908 2002 ER31 11/03/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
57909 2002 ED33 11/03/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
57910 2002 ED61 13/03/2002 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
57911 2002 EE96 15/03/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
57912 2002 ES99 03/03/2002 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
57913 2002 EJ107 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
57914 2002 EC109 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
57915 2002 EB110 09/03/2002 Catalina CSS 18 km MPC · JPL
57916 2002 EC111 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
57917 2002 EK111 09/03/2002 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
57918 2002 EE120 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
57919 2002 EE129 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
57920 2002 EL153 15/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 17 km MPC · JPL
57921 2002 EY154 10/03/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
57922 2002 FU8 16/03/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
57923 2002 FQ14 16/03/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
57924 2002 FO28 20/03/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
57925 2002 FQ30 20/03/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
57926 2002 FV34 20/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
57927 2002 GX37 03/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
57928 2002 GD77 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
57929 2002 GB86 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
57930 2002 GJ97 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
57931 2002 GX159 14/04/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
57932 2002 GA161 15/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
57933 2002 HH17 19/04/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
57934 2002 JZ7 06/05/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
57935 2002 JL17 07/05/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
57936 2002 JU23 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
57937 2002 JJ30 09/05/2002 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
57938 2002 JT33 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
57939 2002 JY33 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
57940 2002 JJ38 09/05/2002 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
57941 2002 JA40 07/05/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
57942 2002 JM40 08/05/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
57943 2002 JO41 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
57944 2002 JJ46 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
57945 2002 JG50 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
57946 2002 JG61 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
57947 2002 JB62 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
57948 2002 JO62 08/05/2002 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
57949 2002 JV66 10/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
57950 2002 JV72 08/05/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
57951 2002 JJ91 11/05/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
57952 2002 JP93 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
57953 2002 JJ95 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
57954 2002 JA101 06/05/2002 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
57955 2002 JV103 10/05/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
57956 2002 JL105 12/05/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
57957 2002 JZ105 13/05/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
57958 2002 JC118 04/05/2002 Palomar NEAT 8,2 km MPC · JPL
57959 2002 JH118 05/05/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
57960 2002 JE129 08/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
57961 2002 JN133 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
57962 2002 JP133 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
57963 2002 LV3 04/06/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
57964 2002 LY28 09/06/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
57965 2002 LM32 09/06/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
57966 2002 LN39 10/06/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
57967 2002 LS45 06/06/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
57968 2002 LQ52 07/06/2002 Palomar NEAT 9,9 km MPC · JPL
57969 2002 MT2 17/06/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
57970 2002 NT13 04/07/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
57971 2002 NJ41 13/07/2002 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
57972 2002 NQ51 05/07/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
57973 2002 OW 17/07/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
57974 2002 OX3 17/07/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
57975 2002 OO11 16/07/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
57976 2002 OJ16 18/07/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
57977 2002 PF17 06/08/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
57978 2002 PO35 06/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
57979 2002 PW49 10/08/2002 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
57980 2002 PZ85 13/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
57981 2002 PF104 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
57982 2002 PB110 13/08/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
57983 2002 PT117 12/08/2002 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
57984 2002 PG124 13/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
57985 2002 PL129 15/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
57986 2002 PA134 14/08/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
57987 2002 QQ6 19/08/2002 Kvistaberg UDAS 2,1 km MPC · JPL
57988 2002 RG27 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
57989 2002 RU32 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
57990 2002 RJ34 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
57991 2002 RF40 05/09/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
57992 2002 RX47 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
57993 2002 RX56 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
57994 2002 RR86 05/09/2002 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
57995 2002 RJ102 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
57996 2002 RV107 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
57997 2002 RN110 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
57998 2002 SO9 27/09/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
57999 2002 TN52 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
58000 2002 TC103 04/10/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL