Danh sách tiểu hành tinh/57801–57900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
57801 2001 VW107 12/11/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
57802 2001 VO108 12/11/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
57803 2001 VW108 12/11/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
57804 2001 VQ118 12/11/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
57805 2001 VA119 12/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
57806 2001 VR121 15/11/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
57807 2001 VV121 13/11/2001 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
57808 2001 VF122 13/11/2001 Haleakala NEAT 7,9 km MPC · JPL
57809 2001 VS122 15/11/2001 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
57810 2001 WC 16/11/2001 Oizumi T. Kobayashi 4,8 km MPC · JPL
57811 2001 WE17 17/11/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
57812 2001 WH20 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
57813 2001 WZ21 18/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
57814 2001 WK25 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
57815 2001 WV25 17/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
57816 2001 WW26 17/11/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
57817 2001 WL27 17/11/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
57818 2001 WB28 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
57819 2001 WW28 17/11/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
57820 2001 WQ40 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
57821 2001 WD44 18/11/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
57822 2001 WV45 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
57823 2001 WD47 16/11/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
57824 2001 WT48 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
57825 2001 WP76 20/11/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
57826 2001 WB90 21/11/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
57827 2001 WM91 21/11/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
57828 2001 XZ4 09/12/2001 Uccle T. Pauwels 6,7 km MPC · JPL
57829 2001 XZ9 09/12/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
57830 2001 XW11 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
57831 2001 XX16 09/12/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
57832 2001 XL18 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
57833 2001 XD26 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
57834 2001 XE28 10/12/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
57835 2001 XO36 09/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
57836 2001 XL39 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
57837 2001 XZ39 14/12/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
57838 2001 XF49 10/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
57839 2001 XF50 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
57840 2001 XY52 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
57841 2001 XG53 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
57842 2001 XQ53 10/12/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
57843 2001 XO59 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
57844 2001 XV60 10/12/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
57845 2001 XN71 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
57846 2001 XR72 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
57847 2001 XP80 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
57848 2001 XC81 11/12/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
57849 2001 XR86 11/12/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
57850 2001 XX89 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
57851 2001 XJ97 10/12/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
57852 2001 XM97 10/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
57853 2001 XG98 10/12/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
57854 2001 XD132 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
57855 2001 XT144 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
57856 2001 XE203 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
57857 2001 XJ203 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
57858 2001 XU204 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
57859 2001 XK207 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
57860 2001 XS214 13/12/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
57861 2001 XL221 15/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
57862 2001 XR226 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
57863 2001 XT227 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
57864 2001 XY229 15/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
57865 2001 XZ229 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
57866 2001 XU244 15/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
57867 2001 XS256 07/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
57868 Pupin 2001 YD 17/12/2001 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
57869 2001 YM24 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
57870 2001 YG46 18/12/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
57871 2001 YB52 18/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
57872 2001 YU87 18/12/2001 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
57873 2001 YF98 17/12/2001 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
57874 2001 YR110 18/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
57875 2001 YV114 20/12/2001 Haleakala NEAT 9,1 km MPC · JPL
57876 2001 YB122 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
57877 2001 YT123 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
57878 2001 YZ148 18/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
57879 Cesarechiosi 2002 AD1 02/01/2002 Cima Ekar ADAS 2,8 km MPC · JPL
57880 2002 AN3 02/01/2002 Uccle T. Pauwels 7,3 km MPC · JPL
57881 2002 AZ35 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
57882 2002 AB36 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
57883 2002 AR72 08/01/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
57884 2002 AU90 13/01/2002 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
57885 2002 AU181 05/01/2002 Palomar NEAT 8,9 km MPC · JPL
57886 2002 AL183 06/01/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
57887 2002 AR201 05/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
57888 2002 BS6 18/01/2002 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
57889 2002 CN11 02/02/2002 Haleakala NEAT 9,4 km MPC · JPL
57890 2002 CJ26 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
57891 2002 CJ35 06/02/2002 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
57892 2002 CH36 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
57893 2002 CJ95 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
57894 2002 CJ129 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
57895 2002 CX134 08/02/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
57896 2002 CN201 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
57897 2002 CV213 10/02/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
57898 2002 CF237 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
57899 2002 CU237 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
57900 2002 CY239 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL