Danh sách tiểu hành tinh/58001–58100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
58001 2002 TX126 04/10/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
58002 2002 TM175 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
58003 2002 TC180 14/10/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
58004 2002 TG206 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
58005 2002 TR207 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
58006 2002 TD221 06/10/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
58007 2002 TL234 06/10/2002 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
58008 2002 TW240 06/10/2002 Haleakala NEAT 25 km MPC · JPL
58009 2002 TU262 10/10/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
58010 2002 TB266 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
58011 2002 TW280 10/10/2002 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
58012 2002 TM290 10/10/2002 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
58013 2002 TP293 10/10/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
58014 2002 US28 31/10/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
58015 2002 UG29 31/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
58016 2002 UH29 31/10/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
58017 2002 UC34 31/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
58018 2002 UX37 31/10/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
58019 2002 UV40 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
58020 2002 VE17 05/11/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
58021 2002 VD32 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
58022 2002 VK36 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
58023 2002 VR40 06/11/2002 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
58024 2002 VC48 05/11/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
58025 2002 VW48 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
58026 2002 VS55 06/11/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
58027 2002 VH58 06/11/2002 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
58028 2002 VB63 06/11/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
58029 2002 VH63 06/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
58030 2002 VU67 08/11/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
58031 2002 VH82 07/11/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
58032 2002 VA86 08/11/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
58033 2002 VB88 08/11/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
58034 2002 VS101 11/11/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
58035 2002 VK107 12/11/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
58036 2002 VO108 12/11/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
58037 2002 VL109 12/11/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
58038 2002 VJ110 12/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
58039 2002 VC113 13/11/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
58040 2002 VU122 13/11/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
58041 2002 VU127 14/11/2002 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
58042 2002 VV127 14/11/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
58043 2002 VJ128 14/11/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
58044 2002 WF 17/11/2002 Ametlla de Mar J. Nomen 14 km MPC · JPL
58045 2002 WY16 28/11/2002 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
58046 2002 XA14 01/12/2002 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
58047 2002 XY21 02/12/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
58048 2002 XJ78 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
58049 2002 XY86 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
58050 2002 YA 18/12/2002 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
58051 2002 YY2 28/12/2002 Ametlla de Mar Ametlla de Mar Obs. 4,5 km MPC · JPL
58052 2003 AN1 01/01/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
58053 2003 AP5 01/01/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
58054 2003 AR5 01/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
58055 2003 AH6 01/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
58056 2003 AJ41 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
58057 2003 AG58 05/01/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
58058 2118 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
58059 2690 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
58060 2751 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,6 km MPC · JPL
58061 2769 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
58062 4034 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
58063 6024 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,5 km MPC · JPL
58064 6220 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
58065 6814 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
58066 7579 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 4,7 km MPC · JPL
58067 2269 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
58068 3143 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 7,8 km MPC · JPL
58069 4310 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 9,2 km MPC · JPL
58070 1034 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
58071 1308 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
58072 1476 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
58073 1514 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
58074 1612 T-2 24/09/1973 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
58075 2205 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
58076 2208 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
58077 2209 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
58078 3003 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
58079 3244 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
58080 4228 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,4 km MPC · JPL
58081 4817 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
58082 5072 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 7,0 km MPC · JPL
58083 5459 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
58084 Hiketaon 1197 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 17 km MPC · JPL
58085 1199 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 7,8 km MPC · JPL
58086 2017 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
58087 2156 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
58088 2256 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
58089 2352 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
58090 3452 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
58091 3768 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
58092 4053 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 8,4 km MPC · JPL
58093 1934 JP 09/05/1934 Mount Hamilton H. M. Jeffers 2,0 km MPC · JPL
58094 1972 AP 14/01/1972 Hamburg-Bergedorf L. Kohoutek 2,2 km MPC · JPL
58095 Oranienstein 1973 SN 19/09/1973 Palomar PLS 12 km MPC · JPL
58096 Oineus 1973 SC2 29/09/1973 Palomar PLS 13 km MPC · JPL
58097 Alimov 1976 UQ1 26/10/1976 Nauchnij T. M. Smirnova 3,9 km MPC · JPL
58098 Quirrenbach 1977 TC 09/10/1977 La Silla L. D. Schmadel 2,0 km MPC · JPL
58099 1978 RB10 02/09/1978 La Silla C.-I. Lagerkvist 1,5 km MPC · JPL
58100 1978 VQ7 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 6,4 km MPC · JPL