Danh sách tiểu hành tinh/54901–55000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
54901 2001 OX75 26/07/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
54902 Close 2001 OG77 23/07/2001 Anza M. Collins, M. White 1,9 km MPC · JPL
54903 2001 OV77 26/07/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
54904 2001 OZ78 26/07/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
54905 2001 OA80 29/07/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
54906 2001 OT80 29/07/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
54907 2001 OW80 29/07/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
54908 2001 OY80 29/07/2001 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
54909 2001 OP81 29/07/2001 Prescott P. G. Comba 4,3 km MPC · JPL
54910 2001 OC83 27/07/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
54911 2001 OM83 27/07/2001 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
54912 2001 OX86 29/07/2001 Palomar NEAT 8,4 km MPC · JPL
54913 2001 OY87 31/07/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
54914 2001 OS88 21/07/2001 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
54915 2001 OE89 21/07/2001 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
54916 2001 OD92 22/07/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
54917 2001 OL92 22/07/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
54918 2001 OC94 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
54919 2001 OH94 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
54920 2001 OJ95 30/07/2001 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
54921 2001 OL95 30/07/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
54922 2001 OO95 31/07/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
54923 2001 OL96 24/07/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
54924 2001 OA97 25/07/2001 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
54925 2001 OT98 26/07/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
54926 2001 OZ99 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
54927 2001 OD100 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
54928 2001 OF100 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
54929 2001 OZ101 28/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
54930 2001 OM102 28/07/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
54931 2001 OY102 29/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
54932 Waltharris 2001 OH103 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
54933 2001 OV103 29/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
54934 2001 OH105 29/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
54935 2001 OY105 29/07/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
54936 2001 OA106 29/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
54937 2001 OH106 29/07/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
54938 2001 OG107 29/07/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
54939 2001 OP107 29/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
54940 2001 OQ107 30/07/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
54941 2001 OA108 31/07/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
54942 2001 OC111 19/07/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
54943 2001 PC1 07/08/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
54944 2001 PV1 08/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
54945 2001 PF2 03/08/2001 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
54946 2001 PO2 03/08/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
54947 2001 PM3 05/08/2001 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
54948 2001 PP3 08/08/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
54949 2001 PR3 09/08/2001 Palomar NEAT 7,1 km MPC · JPL
54950 2001 PF5 09/08/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
54951 2001 PH6 10/08/2001 Haleakala NEAT 6,5 km MPC · JPL
54952 2001 PL6 10/08/2001 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
54953 2001 PS6 10/08/2001 Haleakala NEAT 6,6 km MPC · JPL
54954 2001 PU6 10/08/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
54955 2001 PL7 05/08/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
54956 2001 PQ7 08/08/2001 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
54957 2001 PT7 10/08/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
54958 2001 PK8 11/08/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
54959 2001 PS8 11/08/2001 Haleakala NEAT 5,7 km MPC · JPL
54960 2001 PE10 08/08/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
54961 2001 PX10 08/08/2001 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
54962 2001 PH12 12/08/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
54963 Sotin 2001 PS12 12/08/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
54964 2001 PF27 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
54965 2001 PN27 11/08/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
54966 2001 PA28 13/08/2001 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
54967 Millucci 2001 PF29 15/08/2001 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 5,6 km MPC · JPL
54968 2001 PY31 10/08/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
54969 2001 PL34 10/08/2001 Palomar NEAT 8,4 km MPC · JPL
54970 2001 PE38 11/08/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
54971 2001 PU42 12/08/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
54972 2001 PY42 12/08/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
54973 2001 PE44 15/08/2001 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
54974 2001 PA45 11/08/2001 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
54975 2001 PL47 13/08/2001 Haleakala NEAT 8,1 km MPC · JPL
54976 2001 PJ49 13/08/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
54977 2001 PQ49 14/08/2001 Palomar NEAT 7,1 km MPC · JPL
54978 2001 PZ49 15/08/2001 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
54979 2001 PP56 14/08/2001 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
54980 2001 PN60 13/08/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
54981 2001 PU61 13/08/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
54982 2001 PH62 13/08/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
54983 2001 QE 16/08/2001 San Marcello M. Tombelli, A. Boattini 2,2 km MPC · JPL
54984 2001 QR 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
54985 2001 QQ1 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
54986 2001 QZ2 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
54987 2001 QT4 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
54988 2001 QW5 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
54989 2001 QB8 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
54990 2001 QW8 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
54991 2001 QT10 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
54992 2001 QO11 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
54993 2001 QF12 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
54994 2001 QF13 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
54995 2001 QS13 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
54996 2001 QW13 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
54997 2001 QZ13 16/08/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
54998 2001 QA14 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
54999 2001 QE16 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
55000 2001 QL18 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL