Danh sách tiểu hành tinh/54801–54900

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
54801 2001 MT17 24/06/2001 Farpoint G. Hug 1,7 km MPC · JPL
54802 2001 ME19 30/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,8 km MPC · JPL
54803 2001 MK19 21/06/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
54804 2001 MT21 28/06/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
54805 2001 MW22 30/06/2001 Palomar NEAT 8,2 km MPC · JPL
54806 2001 MX22 30/06/2001 Palomar NEAT 9,4 km MPC · JPL
54807 2001 MZ23 27/06/2001 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
54808 2001 ME24 27/06/2001 Haleakala NEAT 23 km MPC · JPL
54809 2001 MN24 16/06/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
54810 Molleigh 2001 MS24 16/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
54811 2001 MJ26 19/06/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
54812 2001 MQ26 19/06/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
54813 2001 MV27 21/06/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
54814 2001 MK28 25/06/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
54815 2001 MS28 27/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
54816 2001 MC30 29/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
54817 2001 NB 02/07/2001 Palomar NEAT 9,7 km MPC · JPL
54818 2001 NR 12/07/2001 Reedy Creek J. Broughton 2,5 km MPC · JPL
54819 2001 NA1 12/07/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
54820 Svenders 2001 NV1 11/07/2001 Needville J. Dellinger, W. G. Dillon 4,0 km MPC · JPL
54821 2001 NB2 13/07/2001 Reedy Creek J. Broughton 1,9 km MPC · JPL
54822 2001 NQ2 13/07/2001 Palomar NEAT 8,3 km MPC · JPL
54823 2001 NN3 13/07/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
54824 2001 NJ5 13/07/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
54825 2001 NE7 15/07/2001 Haleakala NEAT 9,1 km MPC · JPL
54826 2001 NV7 13/07/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
54827 Kurpfalz 2001 NQ8 14/07/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
54828 2001 NJ9 13/07/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
54829 2001 NF10 14/07/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
54830 2001 NC11 14/07/2001 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
54831 2001 NE11 14/07/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
54832 2001 NL12 13/07/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
54833 2001 NW12 14/07/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
54834 2001 NH18 12/07/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
54835 2001 NU18 12/07/2001 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
54836 2001 NA20 12/07/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
54837 2001 NK20 13/07/2001 Palomar NEAT 8,9 km MPC · JPL
54838 2001 NO21 14/07/2001 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
54839 2001 NQ21 14/07/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
54840 2001 OE 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
54841 2001 OD2 18/07/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
54842 2001 OF2 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,7 km MPC · JPL
54843 2001 OX2 19/07/2001 Reedy Creek J. Broughton 5,8 km MPC · JPL
54844 2001 OY2 19/07/2001 Reedy Creek J. Broughton 4,8 km MPC · JPL
54845 2001 OF3 19/07/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 2,8 km MPC · JPL
54846 2001 OJ5 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
54847 2001 OM5 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
54848 2001 OC8 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
54849 2001 OM8 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
54850 2001 OZ11 19/07/2001 Palomar NEAT 10 km MPC · JPL
54851 2001 OA15 18/07/2001 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
54852 Mercatali 2001 OZ16 22/07/2001 San Marcello L. Tesi, M. Tombelli 1,3 km MPC · JPL
54853 2001 OQ19 18/07/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
54854 2001 OU20 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 14 km MPC · JPL
54855 2001 OA21 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,6 km MPC · JPL
54856 2001 OF21 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,6 km MPC · JPL
54857 2001 OY22 19/07/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
54858 2001 OE24 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
54859 2001 OG24 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
54860 2001 OZ24 16/07/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
54861 2001 OJ25 18/07/2001 Haleakala NEAT 6,5 km MPC · JPL
54862 Sundaigakuen 2001 OW25 23/07/2001 Shishikui H. Maeno 2,8 km MPC · JPL
54863 Gasnault 2001 OG28 18/07/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
54864 2001 OP28 18/07/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
54865 2001 OZ33 19/07/2001 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
54866 2001 OO39 20/07/2001 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
54867 2001 OS39 20/07/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
54868 2001 OS40 20/07/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
54869 2001 OP43 22/07/2001 Palomar NEAT 9,1 km MPC · JPL
54870 2001 OT43 23/07/2001 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
54871 2001 OH44 23/07/2001 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
54872 2001 OW46 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
54873 2001 OC47 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
54874 2001 OQ47 16/07/2001 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
54875 2001 OT47 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,8 km MPC · JPL
54876 2001 OU47 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
54877 2001 OU51 21/07/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
54878 2001 OB53 21/07/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
54879 2001 OO54 22/07/2001 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
54880 2001 OT54 22/07/2001 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
54881 2001 OV54 22/07/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
54882 2001 OK57 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
54883 2001 OS57 19/07/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
54884 2001 OW58 20/07/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
54885 2001 OH61 21/07/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
54886 2001 OO61 21/07/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
54887 2001 OG63 26/07/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 8,7 km MPC · JPL
54888 2001 OS63 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
54889 2001 OZ63 23/07/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
54890 2001 OS65 28/07/2001 Reedy Creek J. Broughton 2,1 km MPC · JPL
54891 2001 OP66 23/07/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
54892 2001 OW68 16/07/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
54893 2001 OR69 19/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 10 km MPC · JPL
54894 2001 OX69 19/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
54895 2001 OO70 19/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
54896 2001 OP70 19/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
54897 2001 OY71 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
54898 2001 OP72 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
54899 2001 OT72 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
54900 2001 OL74 19/07/2001 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL