Danh sách tiểu hành tinh/55001–55100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
55001 2001 QW18 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
55002 2001 QF19 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
55003 2001 QV21 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
55004 2001 QT22 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
55005 2001 QQ23 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
55006 2001 QZ24 16/08/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
55007 2001 QC26 16/08/2001 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
55008 2001 QW26 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
55009 2001 QZ26 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
55010 2001 QD27 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
55011 2001 QV29 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
55012 2001 QG30 16/08/2001 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
55013 2001 QB31 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
55014 2001 QC31 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
55015 2001 QQ31 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
55016 2001 QE32 17/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
55017 2001 QH32 17/08/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
55018 2001 QH33 16/08/2001 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
55019 2001 QO34 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
55020 2001 QS34 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
55021 2001 QK38 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
55022 2001 QQ38 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
55023 2001 QV38 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
55024 2001 QB40 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
55025 2001 QF40 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
55026 2001 QG41 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
55027 2001 QL42 16/08/2001 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
55028 2001 QO42 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
55029 2001 QN45 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
55030 2001 QP45 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
55031 2001 QJ47 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
55032 2001 QX47 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
55033 2001 QT48 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
55034 2001 QA49 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
55035 2001 QP51 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
55036 2001 QQ51 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
55037 2001 QT51 16/08/2001 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
55038 2001 QP52 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
55039 2001 QK54 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
55040 2001 QE56 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
55041 2001 QD57 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
55042 2001 QX58 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
55043 2001 QL59 18/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
55044 2001 QZ59 18/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
55045 2001 QH62 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
55046 2001 QQ64 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
55047 2001 QX65 17/08/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
55048 2001 QK66 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
55049 2001 QJ67 18/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
55050 2001 QU67 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
55051 2001 QT68 20/08/2001 Oakley C. Wolfe 4,9 km MPC · JPL
55052 2001 QU68 20/08/2001 Oakley C. Wolfe 6,5 km MPC · JPL
55053 2001 QV68 20/08/2001 Oakley C. Wolfe 3,5 km MPC · JPL
55054 2001 QH69 17/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
55055 2001 QR69 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
55056 2001 QU69 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
55057 2001 QJ70 17/08/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
55058 2001 QC73 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
55059 2001 QG73 19/08/2001 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
55060 2001 QM73 19/08/2001 Socorro LINEAR 29 km MPC · JPL
55061 2001 QK74 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
55062 2001 QU77 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
55063 2001 QS78 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
55064 2001 QP80 17/08/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
55065 2001 QY80 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
55066 2001 QF81 17/08/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
55067 2001 QQ81 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
55068 2001 QX83 17/08/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
55069 2001 QR85 20/08/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
55070 2001 QZ85 22/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,8 km MPC · JPL
55071 2001 QE86 18/08/2001 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
55072 2001 QK89 16/08/2001 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
55073 2001 QY92 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
55074 2001 QH93 22/08/2001 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
55075 2001 QP96 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
55076 2001 QQ96 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
55077 2001 QP98 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
55078 2001 QB101 20/08/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
55079 2001 QM103 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
55080 2001 QM104 21/08/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
55081 2001 QP109 21/08/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
55082 Xlendi 2001 QJ110 25/08/2001 Kleť J. Tichá, M. Tichý 2,4 km MPC · JPL
55083 2001 QV110 24/08/2001 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 5,7 km MPC · JPL
55084 2001 QE115 17/08/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
55085 2001 QL115 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
55086 2001 QQ117 17/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
55087 2001 QB120 18/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
55088 2001 QV120 19/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
55089 2001 QD121 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
55090 2001 QX121 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
55091 2001 QT122 19/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
55092 2001 QO123 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
55093 2001 QZ123 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
55094 2001 QS127 20/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
55095 2001 QZ129 20/08/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
55096 2001 QB132 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
55097 2001 QT132 20/08/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
55098 2001 QS133 21/08/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
55099 2001 QK137 22/08/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
55100 2001 QM137 22/08/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL