Danh sách tiểu hành tinh/53901–54000

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
53901 2000 FE50 30/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
53902 2000 FW52 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
53903 2000 FD55 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
53904 2000 FE56 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
53905 2000 FY59 29/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
53906 2000 FH61 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
53907 2000 GL1 02/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
53908 2000 GT2 03/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
53909 2000 GC4 05/04/2000 Fountain Hills C. W. Juels 2,8 km MPC · JPL
53910 Jánfischer 2000 GF4 06/04/2000 Modra L. Kornoš, D. Kalmančok 3,8 km MPC · JPL
53911 2000 GZ4 03/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
53912 2000 GL5 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
53913 2000 GS6 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
53914 2000 GO7 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
53915 2000 GR7 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
53916 2000 GW7 04/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
53917 2000 GP17 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
53918 2000 GM18 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
53919 2000 GX18 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
53920 2000 GA21 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
53921 2000 GC25 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
53922 2000 GC27 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
53923 2000 GW30 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
53924 2000 GJ37 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
53925 2000 GF38 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
53926 2000 GR38 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
53927 2000 GB39 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
53928 2000 GT39 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53929 2000 GQ40 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
53930 2000 GO42 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
53931 2000 GQ42 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53932 2000 GB43 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
53933 2000 GG44 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
53934 2000 GQ44 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
53935 2000 GK45 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
53936 2000 GO45 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53937 2000 GS45 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
53938 2000 GZ45 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
53939 2000 GM46 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
53940 2000 GU47 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
53941 2000 GD48 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
53942 2000 GH49 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
53943 2000 GF50 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
53944 2000 GZ51 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53945 2000 GK52 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
53946 2000 GC53 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
53947 2000 GY53 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
53948 2000 GZ53 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
53949 2000 GO54 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
53950 2000 GX56 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
53951 2000 GC58 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
53952 2000 GF59 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
53953 2000 GP59 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
53954 2000 GD60 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
53955 2000 GJ60 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
53956 2000 GP60 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
53957 2000 GJ61 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
53958 2000 GN61 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
53959 2000 GY61 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
53960 2000 GQ62 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
53961 2000 GB63 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
53962 2000 GK63 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
53963 2000 GQ63 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
53964 2000 GO64 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
53965 2000 GY64 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
53966 2000 GA65 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
53967 2000 GC65 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
53968 2000 GO65 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
53969 2000 GV65 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
53970 2000 GC66 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
53971 2000 GJ66 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
53972 2000 GM66 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
53973 2000 GB67 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
53974 2000 GD67 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
53975 2000 GA68 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
53976 2000 GY69 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
53977 2000 GM70 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
53978 2000 GH71 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
53979 2000 GC73 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
53980 2000 GK73 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
53981 2000 GQ73 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
53982 2000 GG74 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
53983 2000 GW74 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
53984 2000 GZ76 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
53985 2000 GG77 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
53986 2000 GH77 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
53987 2000 GR77 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
53988 2000 GW78 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
53989 2000 GT79 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
53990 2000 GZ79 06/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
53991 2000 GF81 06/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
53992 2000 GJ83 03/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
53993 2000 GN83 03/04/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
53994 2000 GS84 03/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
53995 2000 GA88 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
53996 2000 GC88 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
53997 2000 GD88 04/04/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
53998 2000 GW88 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
53999 2000 GS89 04/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
54000 2000 GN90 04/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL