Danh sách tiểu hành tinh/36901–37000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
36901 2000 SK177 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
36902 2000 SN177 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
36903 2000 SO179 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
36904 2000 SS179 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
36905 2000 SX179 28/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
36906 2000 SZ179 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
36907 2000 SX181 19/09/2000 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
36908 2000 SK182 20/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
36909 2000 SK185 21/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
36910 2000 SS187 21/09/2000 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
36911 2000 SY187 21/09/2000 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
36912 2000 SA188 21/09/2000 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
36913 2000 SR188 21/09/2000 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
36914 2000 SX191 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
36915 2000 SP195 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
36916 2000 SW195 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
36917 2000 SJ205 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
36918 2000 SM205 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
36919 2000 SC207 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
36920 2000 SY207 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
36921 2000 SB208 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
36922 2000 SN209 25/09/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
36923 2000 SK211 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
36924 2000 SA212 25/09/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
36925 2000 SC212 25/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
36926 2000 SZ213 25/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
36927 2000 SJ216 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
36928 2000 SN216 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
36929 2000 SB217 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
36930 2000 SM217 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
36931 2000 SS220 26/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
36932 2000 SK221 26/09/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
36933 2000 SF222 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
36934 2000 SG226 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
36935 2000 SB227 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
36936 2000 SF227 27/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
36937 2000 SX229 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
36938 2000 SA234 21/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
36939 2000 SB237 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
36940 2000 SA239 26/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
36941 2000 SV239 28/09/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
36942 2000 SK241 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
36943 2000 SF242 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
36944 2000 SD249 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
36945 2000 SM256 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
36946 2000 SN256 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
36947 2000 SW258 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
36948 2000 SO259 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
36949 2000 SG260 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
36950 2000 SL260 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
36951 2000 SF261 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
36952 2000 SM266 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
36953 2000 SO267 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
36954 2000 SB269 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
36955 2000 SR270 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
36956 2000 SU273 28/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
36957 2000 SB275 28/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
36958 2000 SQ276 30/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
36959 2000 SS279 25/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
36960 2000 SV279 25/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
36961 2000 SL280 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
36962 2000 SM280 30/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
36963 2000 SF285 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
36964 2000 SK287 26/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
36965 2000 SU289 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
36966 2000 SA290 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
36967 2000 SV292 27/09/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
36968 2000 SD293 27/09/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
36969 2000 SH295 27/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
36970 2000 SX297 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
36971 2000 SX301 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
36972 2000 SF302 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
36973 2000 SY307 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
36974 2000 SP309 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
36975 2000 SR313 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
36976 2000 SU318 26/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
36977 2000 SK320 29/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
36978 2000 SL323 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
36979 2000 SP327 30/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
36980 2000 SE336 26/09/2000 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
36981 2000 SW336 26/09/2000 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
36982 2000 SX336 26/09/2000 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
36983 Sumner 2000 SB346 21/09/2000 Kitt Peak M. W. Buie 6,5 km MPC · JPL
36984 2000 SM348 20/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
36985 2000 SH349 30/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
36986 Stickle 2000 SP351 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
36987 2000 ST351 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
36988 2000 SE353 30/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
36989 2000 SR355 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
36990 2000 SA359 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
36991 2000 SY360 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
36992 2000 SN361 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
36993 2000 SM364 20/09/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
36994 2000 SP370 25/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
36995 2000 TX4 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
36996 2000 TY15 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
36997 2000 TK17 01/10/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
36998 2000 TC21 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
36999 2000 TN22 04/10/2000 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
37000 2000 TG25 02/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL