Danh sách tiểu hành tinh/36801–36900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
36801 2000 SZ49 23/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
36802 2000 SJ54 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
36803 2000 ST54 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
36804 2000 SX61 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
36805 2000 SW62 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
36806 2000 SD63 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
36807 2000 SM67 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
36808 2000 SA68 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
36809 2000 SZ68 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
36810 2000 SN69 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
36811 2000 SA70 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
36812 2000 SN70 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
36813 2000 SS70 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
36814 2000 SX71 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
36815 2000 SX74 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
36816 2000 SD75 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
36817 2000 SL76 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
36818 2000 SG79 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
36819 2000 SO80 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
36820 2000 SK82 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
36821 2000 SY84 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
36822 2000 SH86 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
36823 2000 SM86 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
36824 2000 SQ86 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
36825 2000 SL87 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
36826 2000 SS88 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
36827 2000 SP89 22/09/2000 Elmira A. J. Cecce 11 km MPC · JPL
36828 2000 ST94 23/09/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
36829 2000 SQ99 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
36830 2000 SW100 23/09/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
36831 2000 SD101 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
36832 2000 SA102 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
36833 2000 SY103 24/09/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
36834 2000 SA106 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
36835 2000 SF109 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
36836 2000 SN109 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
36837 2000 SD110 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
36838 2000 SK110 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
36839 2000 SV110 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
36840 2000 SH112 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
36841 2000 SM113 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
36842 2000 SJ114 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
36843 2000 SW116 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
36844 2000 SG117 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
36845 2000 SX119 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
36846 2000 SC121 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
36847 2000 SD121 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
36848 2000 SV121 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
36849 2000 SL122 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
36850 2000 SZ122 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
36851 2000 SS123 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
36852 2000 SA124 24/09/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
36853 2000 SU124 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
36854 2000 SA125 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
36855 2000 SB125 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
36856 2000 SP125 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
36857 2000 SL126 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
36858 2000 SO127 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
36859 2000 SC136 23/09/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
36860 2000 SP136 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
36861 2000 SG137 23/09/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
36862 2000 SH140 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
36863 2000 SW142 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
36864 2000 SO144 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
36865 2000 SQ146 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
36866 2000 SG147 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
36867 2000 SA149 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
36868 2000 SP150 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
36869 2000 ST150 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
36870 2000 SU150 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
36871 2000 SV150 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
36872 2000 SB151 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
36873 2000 SD151 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
36874 2000 SF151 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
36875 2000 SS151 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
36876 2000 SS152 24/09/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
36877 2000 SX152 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
36878 2000 SV153 24/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
36879 2000 SM154 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
36880 2000 SP154 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
36881 2000 SX154 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
36882 2000 SW155 24/09/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
36883 2000 SN156 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
36884 2000 SN158 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
36885 2000 SO159 27/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
36886 2000 SV161 20/09/2000 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
36887 2000 SA162 20/09/2000 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
36888 Škrabal 2000 SE163 29/09/2000 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 2,1 km MPC · JPL
36889 2000 SW166 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
36890 2000 SO167 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
36891 2000 SJ168 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
36892 2000 SB169 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
36893 2000 SA170 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
36894 2000 SK170 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
36895 2000 SL171 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
36896 2000 SQ171 25/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
36897 2000 SB172 27/09/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
36898 2000 SE172 27/09/2000 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
36899 2000 SW172 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
36900 2000 SZ176 28/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL