Danh sách tiểu hành tinh/37001–37100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
37001 2000 TL29 03/10/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
37002 2000 TP29 03/10/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
37003 2000 TF35 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
37004 2000 TN36 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
37005 2000 TO37 01/10/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
37006 2000 TS37 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
37007 2000 TY37 01/10/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
37008 2000 TB38 01/10/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
37009 2000 TC41 01/10/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
37010 2000 TW42 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
37011 2000 TZ48 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
37012 2000 TP51 01/10/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
37013 2000 TA54 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
37014 2000 TW55 01/10/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
37015 2000 TY55 01/10/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
37016 2000 TE57 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
37017 2000 TG57 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
37018 2000 TE60 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
37019 Jordansteckloff 2000 TA61 02/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
37020 2000 TE68 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
37021 2000 UB1 21/10/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 5,0 km MPC · JPL
37022 Robertovittori 2000 UT1 22/10/2000 Sormano F. Manca, G. Ventre 7,7 km MPC · JPL
37023 2000 UD2 22/10/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,9 km MPC · JPL
37024 2000 UM5 24/10/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
37025 2000 US5 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
37026 2000 UF6 24/10/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
37027 2000 UO6 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
37028 2000 UR6 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
37029 2000 UZ6 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
37030 2000 UB7 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
37031 2000 UD8 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
37032 2000 UL8 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
37033 2000 UX8 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
37034 2000 UC9 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
37035 2000 UQ10 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
37036 2000 UA20 24/10/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
37037 2000 UK21 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
37038 2000 UN21 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
37039 2000 UX21 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
37040 2000 UP22 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
37041 2000 UZ22 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
37042 2000 UN25 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
37043 2000 US26 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
37044 Papymarcel 2000 UE29 27/10/2000 Le Creusot J.-C. Merlin 7,4 km MPC · JPL
37045 2000 UG34 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
37046 2000 UP35 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
37047 2000 UU35 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
37048 2000 UZ36 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
37049 2000 UC38 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
37050 2000 UW38 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
37051 2000 UH39 24/10/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
37052 2000 UO39 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
37053 2000 UQ39 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
37054 2000 UD40 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
37055 2000 UT40 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
37056 2000 UD42 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
37057 2000 UN42 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
37058 2000 US42 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
37059 2000 UO43 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
37060 2000 UK45 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
37061 2000 UL45 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
37062 2000 UR45 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
37063 2000 UX45 24/10/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
37064 2000 UO48 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
37065 2000 UT48 24/10/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
37066 2000 UJ49 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
37067 2000 UW49 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
37068 2000 UZ49 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
37069 2000 UC50 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
37070 2000 UT51 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
37071 2000 UY51 24/10/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
37072 2000 UF52 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
37073 2000 UH53 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
37074 2000 UV53 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
37075 2000 UC54 24/10/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
37076 2000 UK54 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
37077 2000 UK55 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
37078 2000 UZ57 25/10/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
37079 2000 UM58 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
37080 2000 US58 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
37081 2000 UW59 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
37082 2000 UH60 25/10/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
37083 2000 UK60 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
37084 2000 UD61 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
37085 2000 UO63 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
37086 2000 UU63 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
37087 2000 UN67 25/10/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
37088 2000 UE70 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
37089 2000 UQ71 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
37090 2000 UB72 25/10/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
37091 2000 UK72 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
37092 2000 UG78 24/10/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
37093 2000 UE86 31/10/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
37094 2000 UD87 31/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
37095 2000 UR89 31/10/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
37096 2000 UY89 31/10/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
37097 2000 UM90 24/10/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
37098 2000 UL94 25/10/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
37099 2000 UM94 25/10/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
37100 2000 UH96 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL