Danh sách tiểu hành tinh/196901–197000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
196901 2003 TS11 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
196902 2003 TG14 04/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
196903 2003 TA16 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
196904 2003 TC16 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
196905 2003 TH17 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
196906 2003 TF18 14/10/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
196907 2003 TC19 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
196908 2003 TU21 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
196909 2003 TF22 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
196910 2003 TL29 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
196911 2003 TN30 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
196912 2003 TR30 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
196913 2003 TX33 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
196914 2003 TJ37 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
196915 2003 TO45 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
196916 2003 TS45 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
196917 2003 TD48 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
196918 2003 TE54 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
196919 2003 TP54 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
196920 2003 TX54 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
196921 2003 TL57 05/10/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
196922 2003 US1 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
196923 2003 UG2 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
196924 2003 UX3 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
196925 2003 UF4 16/10/2003 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
196926 2003 UG5 18/10/2003 Wrightwood J. W. Young 4,3 km MPC · JPL
196927 2003 UQ6 18/10/2003 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
196928 2003 UB7 16/10/2003 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
196929 2003 UF10 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
196930 2003 UA11 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
196931 2003 UF12 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
196932 2003 UV12 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
196933 2003 UY14 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
196934 2003 UD15 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
196935 2003 UH16 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
196936 2003 UL16 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
196937 2003 US16 16/10/2003 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
196938 Delgordon 2003 UO20 22/10/2003 Junk Bond D. Healy 4,0 km MPC · JPL
196939 2003 UB23 20/10/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
196940 2003 UW23 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
196941 2003 UZ23 23/10/2003 Needville Needville Obs. 2,8 km MPC · JPL
196942 2003 UM24 23/10/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
196943 2003 UC28 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
196944 2003 UO28 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
196945 Guerin 2003 UV29 26/10/2003 Ottmarsheim C. Rinner 3,2 km MPC · JPL
196946 2003 UX31 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
196947 2003 UT35 16/10/2003 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
196948 2003 US38 26/10/2003 Kleť Kleť Obs. 4,2 km MPC · JPL
196949 2003 UR40 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
196950 2003 UZ41 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
196951 2003 UO46 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
196952 2003 UX48 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
196953 2003 UJ50 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
196954 2003 UA52 18/10/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
196955 2003 UQ52 18/10/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
196956 2003 UR52 18/10/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
196957 2003 UV52 18/10/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
196958 2003 UK53 18/10/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
196959 2003 UM53 18/10/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
196960 2003 UA54 18/10/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
196961 2003 UE54 18/10/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
196962 2003 UR54 18/10/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
196963 2003 UD56 19/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,0 km MPC · JPL
196964 2003 UT56 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
196965 2003 UV56 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
196966 2003 UC57 24/10/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
196967 2003 UK57 27/10/2003 Kvistaberg UDAS 6,6 km MPC · JPL
196968 2003 UR57 16/10/2003 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
196969 2003 UV58 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
196970 2003 UU59 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
196971 2003 UG61 16/10/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
196972 2003 UO62 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
196973 2003 UP62 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
196974 2003 UC64 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
196975 2003 UU64 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
196976 2003 UA65 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
196977 2003 UN66 16/10/2003 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
196978 2003 UZ69 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
196979 2003 UN70 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
196980 2003 UC75 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
196981 2003 UV76 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
196982 2003 UC79 18/10/2003 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
196983 2003 UH79 19/10/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
196984 2003 UQ79 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
196985 2003 UY79 18/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 6,1 km MPC · JPL
196986 2003 UC80 17/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 8,2 km MPC · JPL
196987 2003 UO81 16/10/2003 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
196988 2003 UC82 18/10/2003 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
196989 2003 UF83 16/10/2003 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
196990 2003 UH83 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
196991 2003 UF84 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
196992 2003 US84 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
196993 2003 UJ85 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
196994 2003 UW85 18/10/2003 Palomar NEAT 7,6 km MPC · JPL
196995 2003 US87 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
196996 2003 UZ88 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
196997 2003 UA90 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
196998 2003 UV93 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
196999 2003 UH94 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
197000 2003 UE96 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL