Danh sách tiểu hành tinh/196801–196900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
196801 2003 SY202 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
196802 2003 SJ204 22/09/2003 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
196803 2003 SG206 23/09/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
196804 2003 SZ208 24/09/2003 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
196805 2003 SZ209 25/09/2003 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
196806 2003 SQ218 28/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,4 km MPC · JPL
196807 Beshore 2003 SB221 26/09/2003 Junk Bond D. Healy 5,3 km MPC · JPL
196808 2003 SH223 29/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,6 km MPC · JPL
196809 2003 SU223 27/09/2003 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
196810 2003 SC224 24/09/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,8 km MPC · JPL
196811 2003 SF225 26/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,8 km MPC · JPL
196812 2003 SH225 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
196813 2003 SO225 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
196814 2003 SU225 26/09/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
196815 2003 SN227 27/09/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
196816 2003 SH229 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
196817 2003 SZ230 24/09/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
196818 2003 SJ231 24/09/2003 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
196819 2003 SC232 24/09/2003 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
196820 2003 SR232 24/09/2003 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
196821 2003 SC233 25/09/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
196822 2003 SM234 25/09/2003 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
196823 2003 SN234 25/09/2003 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
196824 2003 SS235 27/09/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
196825 2003 SV235 27/09/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
196826 2003 SJ236 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
196827 2003 SO236 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
196828 2003 SB237 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
196829 2003 SE238 27/09/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
196830 2003 SK241 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
196831 2003 SA243 28/09/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
196832 2003 SA246 26/09/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
196833 2003 SS247 26/09/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
196834 2003 SZ247 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
196835 2003 SS248 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
196836 2003 SY248 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
196837 2003 SX249 26/09/2003 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
196838 2003 SE250 26/09/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
196839 2003 SG250 26/09/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
196840 2003 SM253 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
196841 2003 SO253 27/09/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
196842 2003 SZ253 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
196843 2003 SD254 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
196844 2003 SR254 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
196845 2003 SE257 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
196846 2003 SR257 28/09/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
196847 2003 SM258 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
196848 2003 SQ259 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
196849 2003 ST259 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
196850 2003 SE260 29/09/2003 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
196851 2003 SB261 27/09/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
196852 2003 SR262 28/09/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
196853 2003 SF263 28/09/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
196854 2003 SW266 29/09/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
196855 2003 SZ266 29/09/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
196856 2003 SF268 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
196857 2003 SL268 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
196858 2003 SB269 25/09/2003 Uccle T. Pauwels 3,6 km MPC · JPL
196859 2003 SF271 25/09/2003 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
196860 2003 SG272 27/09/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
196861 2003 SL272 27/09/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
196862 2003 SC273 27/09/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
196863 2003 SX277 30/09/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
196864 2003 SL278 30/09/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
196865 2003 ST278 30/09/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
196866 2003 SY280 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
196867 2003 SF282 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
196868 2003 SG282 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
196869 2003 ST284 20/09/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
196870 2003 SC289 28/09/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
196871 2003 SY289 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
196872 2003 SS292 25/09/2003 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
196873 2003 SB293 27/09/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
196874 2003 SD294 28/09/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
196875 2003 SN298 18/09/2003 Haleakala NEAT 6,6 km MPC · JPL
196876 2003 SW299 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
196877 2003 SJ300 17/09/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
196878 2003 SW304 17/09/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
196879 2003 SE306 30/09/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
196880 2003 SY307 27/09/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
196881 2003 SN308 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
196882 2003 SX309 28/09/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
196883 2003 SK311 29/09/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
196884 2003 SE312 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
196885 2003 SP314 28/09/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
196886 2003 SF317 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
196887 2003 SE320 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
196888 2003 SM320 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
196889 2003 SQ321 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
196890 2003 SK322 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
196891 2003 SK329 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
196892 2003 SJ347 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
196893 2003 TS 02/10/2003 Essen Walter Hohmann Obs. 2,7 km MPC · JPL
196894 2003 TL3 03/10/2003 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
196895 2003 TM3 04/10/2003 Goodricke-Pigott V. Reddy 4,8 km MPC · JPL
196896 2003 TA5 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
196897 2003 TR6 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
196898 2003 TF10 15/10/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
196899 2003 TX10 15/10/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
196900 2003 TA11 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL