Danh sách tiểu hành tinh/197001–197100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
197001 2003 UH96 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
197002 2003 UV96 19/10/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
197003 2003 UN97 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
197004 2003 UT97 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
197005 2003 UY97 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
197006 2003 UZ97 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
197007 2003 UB99 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
197008 2003 UO100 19/10/2003 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
197009 2003 UZ100 20/10/2003 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
197010 2003 UB101 20/10/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
197011 2003 UC101 20/10/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
197012 2003 UG102 20/10/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
197013 2003 UU102 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
197014 2003 UC103 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
197015 2003 UD103 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
197016 2003 UY104 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
197017 2003 UL105 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
197018 2003 UL106 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
197019 2003 US107 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
197020 2003 UV107 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
197021 2003 UR112 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
197022 2003 UY113 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
197023 2003 UZ114 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
197024 2003 UG116 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
197025 2003 UX120 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
197026 2003 UY122 19/10/2003 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
197027 2003 UA124 20/10/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
197028 2003 UJ124 20/10/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
197029 2003 UA125 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
197030 2003 UM126 20/10/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
197031 2003 UK128 21/10/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
197032 2003 UZ129 18/10/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
197033 2003 UB131 19/10/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
197034 2003 UP131 19/10/2003 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
197035 2003 UG132 19/10/2003 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
197036 2003 UQ132 19/10/2003 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
197037 2003 UG133 20/10/2003 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
197038 2003 UC134 20/10/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
197039 2003 UH134 20/10/2003 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
197040 2003 UO135 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
197041 2003 UP135 21/10/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
197042 2003 UW135 21/10/2003 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
197043 2003 UD137 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
197044 2003 UZ137 21/10/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
197045 2003 UC139 16/10/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
197046 2003 UE140 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
197047 2003 UN140 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
197048 2003 UO140 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
197049 2003 UT141 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
197050 2003 UW142 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
197051 2003 UD143 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
197052 2003 UK145 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
197053 2003 UH147 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
197054 2003 UH149 20/10/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
197055 2003 UC150 20/10/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
197056 2003 UJ150 20/10/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
197057 2003 UC151 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
197058 2003 UV152 21/10/2003 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
197059 2003 UZ153 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
197060 2003 UK154 20/10/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
197061 2003 UN157 20/10/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
197062 2003 UU157 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
197063 2003 UO158 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
197064 2003 UB159 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
197065 2003 UK160 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
197066 2003 UO160 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
197067 2003 UJ161 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
197068 2003 UN162 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
197069 2003 UM163 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
197070 2003 UN163 21/10/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
197071 2003 UQ163 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
197072 2003 UJ167 22/10/2003 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
197073 2003 UV168 22/10/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
197074 2003 UU169 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
197075 2003 UE170 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
197076 2003 UK172 20/10/2003 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
197077 2003 UR173 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
197078 2003 UT174 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
197079 2003 UU174 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
197080 2003 UY176 21/10/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
197081 2003 UF177 21/10/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
197082 2003 UR177 21/10/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
197083 2003 UY178 21/10/2003 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
197084 2003 UF179 21/10/2003 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
197085 2003 UK179 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
197086 2003 UE182 21/10/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
197087 2003 UG182 21/10/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
197088 2003 UH182 21/10/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
197089 2003 UO182 21/10/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
197090 2003 UV182 21/10/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
197091 2003 UO183 21/10/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
197092 2003 UX183 21/10/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
197093 2003 UY184 21/10/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
197094 2003 UC186 22/10/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
197095 2003 UW187 22/10/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
197096 2003 UB189 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
197097 2003 UX189 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
197098 2003 UU190 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
197099 2003 UZ190 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
197100 2003 UA192 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL