Danh sách tiểu hành tinh/195901–196000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
195901 2002 RU43 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
195902 2002 RY44 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
195903 2002 RP47 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
195904 2002 RB48 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
195905 2002 RB55 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
195906 2002 RG56 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
195907 2002 RC64 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
195908 2002 RK64 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
195909 2002 RF70 04/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
195910 2002 RS70 04/09/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
195911 2002 RD71 04/09/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
195912 2002 RJ71 04/09/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
195913 2002 RG73 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
195914 2002 RS75 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
195915 2002 RT77 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
195916 2002 RJ78 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
195917 2002 RA79 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
195918 2002 RJ82 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
195919 2002 RX83 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
195920 2002 RT84 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
195921 2002 RZ85 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
195922 2002 RB86 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
195923 2002 RF92 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
195924 2002 RJ92 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
195925 2002 RQ94 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
195926 2002 RR95 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
195927 2002 RW109 06/09/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
195928 2002 RZ109 06/09/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
195929 2002 RZ110 06/09/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
195930 2002 RO113 05/09/2002 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
195931 2002 RG115 06/09/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
195932 2002 RM117 07/09/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
195933 2002 RL119 06/09/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
195934 2002 RW121 08/09/2002 Haleakala NEAT 8,5 km MPC · JPL
195935 2002 RC122 08/09/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
195936 2002 RO123 09/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 5,1 km MPC · JPL
195937 2002 RM127 10/09/2002 Palomar NEAT 8,2 km MPC · JPL
195938 2002 RG128 10/09/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
195939 2002 RX128 10/09/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
195940 2002 RO130 10/09/2002 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
195941 2002 RS130 11/09/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
195942 2002 RA132 11/09/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
195943 2002 RM133 10/09/2002 Palomar NEAT 8,3 km MPC · JPL
195944 2002 RJ134 10/09/2002 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
195945 2002 RV136 11/09/2002 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
195946 2002 RB137 13/09/2002 Michael Adrian M. Kretlow 3,9 km MPC · JPL
195947 2002 RL139 10/09/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
195948 2002 RG145 11/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
195949 2002 RE146 11/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
195950 2002 RO149 11/09/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
195951 2002 RJ153 12/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
195952 2002 RN153 12/09/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
195953 2002 RK157 11/09/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
195954 2002 RD162 12/09/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
195955 2002 RG163 12/09/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
195956 2002 RP164 12/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
195957 2002 RJ165 13/09/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
195958 2002 RO166 13/09/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
195959 2002 RP167 13/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
195960 2002 RA169 13/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
195961 2002 RY169 13/09/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
195962 2002 RF172 13/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
195963 2002 RD174 13/09/2002 Palomar NEAT 7,1 km MPC · JPL
195964 2002 RO174 13/09/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
195965 2002 RW174 13/09/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
195966 2002 RZ175 13/09/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
195967 2002 RC176 13/09/2002 Palomar NEAT 7,1 km MPC · JPL
195968 2002 RU176 13/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
195969 2002 RV178 14/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
195970 2002 RL184 12/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
195971 2002 RT184 12/09/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
195972 2002 RH185 12/09/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
195973 2002 RH186 12/09/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
195974 2002 RK186 12/09/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
195975 2002 RW186 12/09/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
195976 2002 RO190 14/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
195977 2002 RG192 12/09/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
195978 2002 RG193 12/09/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
195979 2002 RU193 12/09/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
195980 2002 RL196 12/09/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
195981 2002 RU196 12/09/2002 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
195982 2002 RS197 13/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
195983 2002 RU200 13/09/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
195984 2002 RR204 14/09/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
195985 2002 RE211 14/09/2002 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
195986 2002 RO216 13/09/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
195987 2002 RC219 15/09/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
195988 2002 RG219 15/09/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
195989 2002 RX219 15/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
195990 2002 RZ219 15/09/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
195991 2002 RV220 15/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
195992 2002 RO224 13/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
195993 2002 RZ224 13/09/2002 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
195994 2002 RL228 14/09/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
195995 2002 RK229 14/09/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
195996 2002 RD234 14/09/2002 Palomar R. Matson 3,2 km MPC · JPL
195997 2002 RS234 04/09/2002 Palomar S. F. Hönig 3,4 km MPC · JPL
195998 Skipwilson 2002 RO235 01/09/2002 Haleakala R. Matson 4,9 km MPC · JPL
195999 2002 RZ236 12/09/2002 Palomar R. Matson 3,5 km MPC · JPL
196000 Izzard 2002 RY237 15/09/2002 Palomar R. Matson 3,7 km MPC · JPL