Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/194901–195000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
194901 2002 AY98 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
194902 2002 AG99 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
194903 2002 AP103 09/01/2002 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
194904 2002 AR105 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194905 2002 AU105 09/01/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
194906 2002 AM106 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194907 2002 AC107 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194908 2002 AV107 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194909 2002 AC110 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194910 2002 AD112 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194911 2002 AE113 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194912 2002 AG114 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194913 2002 AT115 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194914 2002 AT120 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
194915 2002 AD121 09/01/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
194916 2002 AS121 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194917 2002 AY121 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194918 2002 AC122 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194919 2002 AU122 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194920 2002 AB124 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
194921 2002 AO124 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194922 2002 AK125 11/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194923 2002 AH126 12/01/2002 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
194924 2002 AP128 14/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
194925 2002 AS128 14/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,2 km MPC · JPL
194926 2002 AM133 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194927 2002 AL134 09/01/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
194928 2002 AQ134 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194929 2002 AD137 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
194930 2002 AG137 09/01/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
194931 2002 AJ139 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194932 2002 AQ139 12/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194933 2002 AP141 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194934 2002 AQ143 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194935 2002 AP144 13/01/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
194936 2002 AE146 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194937 2002 AH147 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
194938 2002 AG149 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194939 2002 AH150 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194940 2002 AU150 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194941 2002 AW150 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194942 2002 AE152 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194943 2002 AF152 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194944 2002 AB153 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
194945 2002 AM154 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194946 2002 AD157 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
194947 2002 AR158 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
194948 2002 AE160 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194949 2002 AW160 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194950 2002 AX160 13/01/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
194951 2002 AV161 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194952 2002 AT162 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
194953 2002 AA165 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194954 2002 AS165 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194955 2002 AE168 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194956 2002 AO168 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194957 2002 AT168 15/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194958 2002 AL170 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194959 2002 AK171 14/01/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
194960 2002 AM171 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194961 2002 AS172 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194962 2002 AM173 14/01/2002 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
194963 2002 AD174 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194964 2002 AV174 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194965 2002 AX174 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194966 2002 AU176 14/01/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
194967 2002 AN177 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
194968 2002 AQ178 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
194969 2002 AJ179 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
194970 Márai 2002 AY179 13/01/2002 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Heiner 2,1 km MPC · JPL
194971 2002 AY180 05/01/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
194972 2002 AJ185 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194973 2002 AF187 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
194974 2002 AL189 10/01/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
194975 2002 AO190 11/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,0 km MPC · JPL
194976 2002 AW200 09/01/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
194977 2002 AT202 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
194978 2002 AU202 13/01/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
194979 2002 AE203 11/01/2002 Cima Ekar ADAS 4,4 km MPC · JPL
194980 2002 AS203 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
194981 2002 AU203 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
194982 Furia 2002 BH 19/01/2002 Schiaparelli L. Buzzi 2,0 km MPC · JPL
194983 2002 BK 18/01/2002 Powell Powell Obs. 2,2 km MPC · JPL
194984 2002 BO1 19/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
194985 2002 BR1 20/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
194986 2002 BC2 19/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 910 m MPC · JPL
194987 2002 BE6 18/01/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
194988 2002 BY6 18/01/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
194989 2002 BZ6 18/01/2002 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
194990 2002 BS7 18/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194991 2002 BW7 18/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194992 2002 BH8 18/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194993 2002 BJ11 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194994 2002 BN14 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
194995 2002 BJ15 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194996 2002 BH16 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194997 2002 BJ17 20/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
194998 2002 BS18 21/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
194999 2002 BO27 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
195000 2002 BZ27 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL