Danh sách tiểu hành tinh/196001–196100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
196001 2002 RX238 13/09/2002 Palomar R. Matson 4,2 km MPC · JPL
196002 2002 RU239 01/09/2002 Palomar S. F. Hönig 5,3 km MPC · JPL
196003 2002 RJ240 14/09/2002 Palomar R. Matson 3,4 km MPC · JPL
196004 2002 RN241 15/09/2002 Palomar S. F. Hönig 3,7 km MPC · JPL
196005 Róbertschiller 2002 RS241 12/09/2002 Piszkéstető K. Sárneczky 4,6 km MPC · JPL
196006 2002 RJ242 14/09/2002 Palomar R. Matson 4,4 km MPC · JPL
196007 2002 RT242 13/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
196008 2002 RV242 05/09/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
196009 2002 RF248 13/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
196010 2002 RP248 15/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
196011 2002 RR250 03/09/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
196012 2002 RY250 09/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
196013 2002 RN254 14/09/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
196014 2002 RV258 14/09/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
196015 2002 RD263 13/09/2002 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
196016 2002 RE263 13/09/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
196017 2002 RH273 04/09/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
196018 2002 RP279 15/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
196019 2002 SM1 26/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
196020 2002 SC2 26/09/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
196021 2002 ST2 27/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
196022 2002 SQ5 27/09/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
196023 2002 SW6 27/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
196024 2002 SB7 27/09/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
196025 2002 SP9 27/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
196026 2002 SL13 27/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
196027 2002 SB14 27/09/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
196028 2002 SF14 27/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
196029 2002 SL14 27/09/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
196030 2002 SJ20 26/09/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
196031 2002 SV20 26/09/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
196032 2002 SH21 26/09/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
196033 2002 SU21 26/09/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
196034 2002 SV25 28/09/2002 Haleakala NEAT 6,9 km MPC · JPL
196035 Haraldbill 2002 SZ27 30/09/2002 Michael Adrian M. Kretlow 5,4 km MPC · JPL
196036 2002 SL40 30/09/2002 Haleakala NEAT 5,7 km MPC · JPL
196037 2002 SX42 28/09/2002 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
196038 2002 SM43 28/09/2002 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
196039 2002 SS44 29/09/2002 Haleakala NEAT 5,9 km MPC · JPL
196040 2002 SC45 29/09/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
196041 2002 SO48 30/09/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
196042 2002 SD49 30/09/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
196043 2002 ST49 30/09/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
196044 2002 SU50 30/09/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
196045 2002 SN53 19/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
196046 2002 SE56 30/09/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
196047 2002 SS57 30/09/2002 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
196048 2002 SM60 16/09/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
196049 2002 SS61 17/09/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
196050 2002 SG63 16/09/2002 Palomar R. Matson 4,4 km MPC · JPL
196051 2002 SW65 16/09/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
196052 2002 SB66 16/09/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
196053 2002 SE68 26/09/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
196054 2002 TK 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
196055 2002 TC1 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
196056 2002 TK2 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
196057 2002 TN12 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
196058 2002 TU15 02/10/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
196059 2002 TT16 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
196060 2002 TD20 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
196061 2002 TC26 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
196062 2002 TN33 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
196063 2002 TD34 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
196064 2002 TG34 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
196065 2002 TK38 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
196066 2002 TH45 02/10/2002 Haleakala NEAT 6,9 km MPC · JPL
196067 2002 TF55 02/10/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
196068 2002 TW55 02/10/2002 Socorro LINEAR APO +1km · 890 m MPC · JPL
196069 2002 TY62 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 5,3 km MPC · JPL
196070 2002 TA65 02/10/2002 Kvistaberg UDAS 6,4 km MPC · JPL
196071 2002 TE65 02/10/2002 Kvistaberg UDAS 5,9 km MPC · JPL
196072 2002 TE69 09/10/2002 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
196073 2002 TQ74 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
196074 2002 TT74 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
196075 2002 TD76 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
196076 2002 TL77 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
196077 2002 TT79 01/10/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
196078 2002 TH80 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
196079 2002 TN81 01/10/2002 Haleakala NEAT 6,5 km MPC · JPL
196080 2002 TX83 02/10/2002 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
196081 2002 TO84 02/10/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
196082 2002 TB86 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 4,2 km MPC · JPL
196083 2002 TH87 03/10/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
196084 2002 TH88 03/10/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
196085 2002 TU88 03/10/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
196086 2002 TD90 03/10/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
196087 2002 TU96 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
196088 2002 TR99 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
196089 2002 TB102 04/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
196090 2002 TS102 04/10/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
196091 2002 TG103 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
196092 2002 TH113 03/10/2002 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
196093 2002 TW113 03/10/2002 Palomar NEAT 8,1 km MPC · JPL
196094 2002 TT117 03/10/2002 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
196095 2002 TR119 03/10/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
196096 2002 TK120 03/10/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
196097 2002 TP123 04/10/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
196098 2002 TW123 04/10/2002 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
196099 2002 TE125 04/10/2002 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
196100 2002 TZ126 04/10/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL