Danh sách tiểu hành tinh/194801–194900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
194801 2001 YX101 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194802 2001 YT102 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194803 2001 YJ103 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194804 2001 YL103 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194805 2001 YS103 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
194806 2001 YA104 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194807 2001 YH104 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
194808 2001 YC106 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194809 2001 YD106 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194810 2001 YQ106 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194811 2001 YS106 17/12/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
194812 2001 YC107 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
194813 2001 YL109 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194814 2001 YS109 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194815 2001 YR112 18/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
194816 2001 YJ116 17/12/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
194817 2001 YA117 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194818 2001 YP117 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194819 2001 YQ117 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
194820 2001 YT117 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194821 2001 YT120 20/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
194822 2001 YO123 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194823 2001 YY123 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194824 2001 YU124 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194825 2001 YD127 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
194826 2001 YJ128 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
194827 2001 YS130 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194828 2001 YM131 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
194829 2001 YX131 19/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
194830 2001 YL141 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194831 2001 YO143 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194832 2001 YY151 19/12/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
194833 2001 YL152 19/12/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
194834 2001 YY155 20/12/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
194835 2001 YZ157 18/12/2001 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
194836 2001 YP161 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
194837 2002 AJ 04/01/2002 San Marcello M. Tombelli, A. Boattini 1,3 km MPC · JPL
194838 2002 AU3 08/01/2002 Oizumi T. Kobayashi 1,6 km MPC · JPL
194839 2002 AB4 05/01/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
194840 2002 AA6 04/01/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
194841 2002 AP10 05/01/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
194842 2002 AX10 11/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
194843 2002 AW12 10/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
194844 2002 AB13 11/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,0 km MPC · JPL
194845 2002 AW15 04/01/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
194846 2002 AY16 05/01/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
194847 2002 AM17 15/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194848 2002 AU18 13/01/2002 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
194849 2002 AN20 06/01/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
194850 2002 AW23 06/01/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
194851 2002 AU24 08/01/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
194852 2002 AZ24 08/01/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
194853 2002 AB25 08/01/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
194854 2002 AC25 08/01/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
194855 2002 AE28 07/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
194856 2002 AM28 07/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
194857 2002 AL29 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
194858 2002 AB32 10/01/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,3 km MPC · JPL
194859 2002 AQ35 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194860 2002 AF36 09/01/2002 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
194861 2002 AX38 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194862 2002 AY39 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194863 2002 AA40 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194864 2002 AY40 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194865 2002 AL42 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194866 2002 AN42 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
194867 2002 AO42 09/01/2002 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
194868 2002 AH45 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
194869 2002 AH50 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
194870 2002 AP50 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194871 2002 AD51 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194872 2002 AE56 09/01/2002 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
194873 2002 AJ56 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194874 2002 AV56 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
194875 2002 AJ57 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
194876 2002 AD58 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
194877 2002 AH58 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194878 2002 AG69 13/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
194879 2002 AL70 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194880 2002 AK72 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194881 2002 AQ72 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194882 2002 AA76 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194883 2002 AU76 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194884 2002 AW76 08/01/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
194885 2002 AJ77 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
194886 2002 AK78 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194887 2002 AT79 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194888 2002 AM81 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
194889 2002 AY81 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
194890 2002 AQ83 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
194891 2002 AW83 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
194892 2002 AP90 12/01/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
194893 2002 AX94 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
194894 2002 AM95 08/01/2002 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
194895 2002 AR95 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194896 2002 AW95 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194897 2002 AF96 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194898 2002 AB97 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
194899 2002 AG97 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
194900 2002 AB98 08/01/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL