Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/182901–183000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
182901 2002 EG26 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
182902 2002 EP39 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
182903 2002 EM53 13/03/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
182904 2002 EP60 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
182905 2002 EG63 13/03/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
182906 2002 EV68 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
182907 2002 EG81 13/03/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
182908 2002 EH90 12/03/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
182909 2002 ET90 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
182910 2002 EP99 02/03/2002 Uccle Uccle Obs. 5,6 km MPC · JPL
182911 2002 EO102 06/03/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
182912 2002 EE104 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
182913 2002 EM106 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
182914 2002 EL109 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
182915 2002 EB113 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
182916 2002 EK117 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
182917 2002 EX126 12/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
182918 2002 EN132 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
182919 2002 EM133 13/03/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
182920 2002 EU134 13/03/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
182921 2002 ED140 12/03/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
182922 2002 EW154 06/03/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
182923 2002 EK157 13/03/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
182924 2002 EN160 12/03/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
182925 2002 EG161 12/03/2002 Apache Point SDSS 6,5 km MPC · JPL
182926 2002 FU6 20/03/2002 Mauna Kea B. Gladman, J. J. Kavelaars, A. Doressoundiram cubewano ( 147 km MPC · JPL
182927 2002 FN25 19/03/2002 Palomar NEAT 8,1 km MPC · JPL
182928 2002 FV26 20/03/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
182929 2002 FJ32 20/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
182930 2002 FX40 21/03/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
182931 2002 GQ1 04/04/2002 Haleakala NEAT 8,7 km MPC · JPL
182932 2002 GQ2 04/04/2002 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
182933 2002 GZ31 06/04/2002 Cerro Tololo M. W. Buie SDO · 233 km MPC · JPL
182934 2002 GJ32 08/04/2002 Cerro Tololo M. W. Buie cubewano ( 369 km MPC · JPL
182935 2002 GZ40 04/04/2002 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
182936 2002 GC42 04/04/2002 Haleakala NEAT 7,8 km MPC · JPL
182937 2002 GS47 04/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
182938 2002 GK48 04/04/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
182939 2002 GZ50 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
182940 2002 GJ55 05/04/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
182941 2002 GE65 08/04/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
182942 2002 GM67 08/04/2002 Palomar NEAT 7,8 km MPC · JPL
182943 2002 GG91 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
182944 2002 GA100 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
182945 2002 GC101 10/04/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
182946 2002 GO106 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
182947 2002 GJ110 10/04/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
182948 2002 GJ123 10/04/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
182949 2002 GX155 13/04/2002 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
182950 2002 GL163 14/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 6,8 km MPC · JPL
182951 2002 GU177 05/04/2002 Palomar M. White, M. Collins 3,9 km MPC · JPL
182952 2002 HH16 18/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
182953 2002 HN17 21/04/2002 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
182954 2002 JH1 03/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
182955 2002 JO10 06/05/2002 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
182956 2002 JK16 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
182957 2002 JK60 10/05/2002 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
182958 2002 JH62 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
182959 2002 JK68 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
182960 2002 JT68 06/05/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
182961 2002 JU116 04/05/2002 Palomar NEAT 8,4 km MPC · JPL
182962 2002 JV118 05/05/2002 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
182963 2002 JF122 06/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
182964 2002 JE138 09/05/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
182965 2002 KX8 29/05/2002 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
182966 2002 LC4 05/06/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
182967 2002 LK22 08/06/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
182968 2002 LN29 07/06/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
182969 2002 MA5 29/06/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
182970 2002 NN15 05/07/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
182971 2002 NQ15 05/07/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
182972 2002 NX21 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
182973 2002 NL23 09/07/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
182974 2002 NT23 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
182975 2002 NE36 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
182976 2002 NR37 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
182977 2002 NU38 14/07/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
182978 2002 NX39 14/07/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
182979 2002 NE42 14/07/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
182980 2002 NQ46 13/07/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
182981 2002 NK51 05/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
182982 2002 NG61 06/07/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
182983 2002 NO61 05/07/2002 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
182984 2002 OV 17/07/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
182985 2002 OF1 17/07/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
182986 2002 OR2 17/07/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
182987 2002 OC8 18/07/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
182988 2002 OM8 19/07/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
182989 2002 OE13 18/07/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
182990 2002 OJ17 18/07/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
182991 2002 OK25 30/07/2002 Haleakala A. Lowe 800 m MPC · JPL
182992 2002 OM28 16/07/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
182993 2002 PC1 04/08/2002 El Centro W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
182994 2002 PO11 05/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 720 m MPC · JPL
182995 2002 PH24 06/08/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
182996 2002 PB28 06/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
182997 2002 PY29 06/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
182998 2002 PW34 05/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 880 m MPC · JPL
182999 2002 PJ37 05/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
183000 2002 PR46 09/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL