Danh sách tiểu hành tinh/183001–183100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
183001 2002 PR49 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
183002 2002 PA55 09/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
183003 2002 PN55 09/08/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
183004 2002 PO55 09/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
183005 2002 PK58 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
183006 2002 PG59 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
183007 2002 PJ67 06/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
183008 2002 PG79 11/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
183009 2002 PZ83 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
183010 2002 PD85 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
183011 2002 PA88 12/08/2002 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
183012 2002 PM88 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
183013 2002 PT90 12/08/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
183014 2002 PG92 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
183015 2002 PT92 14/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
183016 2002 PU93 11/08/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
183017 2002 PV93 11/08/2002 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
183018 2002 PQ94 12/08/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
183019 2002 PG96 14/08/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
183020 2002 PF97 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
183021 2002 PT99 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
183022 2002 PQ110 13/08/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
183023 2002 PG113 13/08/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
183024 2002 PJ122 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
183025 2002 PR122 14/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
183026 2002 PE125 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
183027 2002 PP127 14/08/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
183028 2002 PC140 13/08/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,4 km MPC · JPL
183029 2002 PU140 14/08/2002 Siding Spring R. H. McNaught 4,0 km MPC · JPL
183030 2002 PE151 06/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
183031 2002 PD165 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,1 km MPC · JPL
183032 2002 PD177 08/08/2002 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
183033 2002 PV179 08/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
183034 2002 PD183 11/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
183035 2002 QY 16/08/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
183036 2002 QR17 27/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
183037 2002 QJ22 27/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
183038 2002 QR22 27/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
183039 2002 QG25 28/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
183040 2002 QP50 16/08/2002 Palomar A. Lowe 3,2 km MPC · JPL
183041 2002 QW50 29/08/2002 Palomar R. Matson 980 m MPC · JPL
183042 2002 QH52 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,1 km MPC · JPL
183043 2002 QY60 28/08/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
183044 2002 QY63 30/08/2002 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
183045 2002 QZ63 20/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
183046 2002 QB65 26/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
183047 2002 QW65 18/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
183048 2002 QM68 29/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
183049 2002 QW69 27/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
183050 2002 QV70 18/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
183051 2002 QY72 28/08/2002 Palomar NEAT 910 m MPC · JPL
183052 2002 QR78 29/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
183053 2002 QC87 16/08/2002 Nanchuan Q.-z. Ye 1,5 km MPC · JPL
183054 2002 QW88 27/08/2002 Palomar NEAT 720 m MPC · JPL
183055 2002 QM91 18/08/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
183056 2002 QK93 19/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
183057 2002 QU93 29/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
183058 2002 QE96 18/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
183059 2002 QF97 29/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
183060 2002 QX102 17/08/2002 Palomar NEAT 870 m MPC · JPL
183061 2002 QK107 27/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
183062 2002 QX118 18/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
183063 2002 QE119 17/08/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
183064 2002 QO119 17/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
183065 2002 QT122 16/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
183066 2002 RA6 01/09/2002 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
183067 2002 RG13 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
183068 2002 RM13 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
183069 2002 RR13 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
183070 2002 RV18 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
183071 2002 RO21 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
183072 2002 RA28 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
183073 2002 RJ28 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
183074 2002 RD40 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
183075 2002 RE41 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
183076 2002 RB46 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
183077 2002 RJ46 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
183078 2002 RY46 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
183079 2002 RK49 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
183080 2002 RA52 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
183081 2002 RG52 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
183082 2002 RH54 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
183083 2002 RL54 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
183084 2002 RY54 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
183085 2002 RZ59 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
183086 2002 RO72 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
183087 2002 RG75 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
183088 2002 RO79 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
183089 2002 RA80 05/09/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
183090 2002 RC81 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
183091 2002 RR82 05/09/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
183092 2002 RQ85 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
183093 2002 RC87 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
183094 2002 RF89 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
183095 2002 RK98 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
183096 2002 RP98 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
183097 2002 RZ99 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
183098 2002 RH100 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
183099 2002 RJ100 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
183100 2002 RT101 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL