Danh sách tiểu hành tinh/182801–182900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
182801 2002 AQ94 08/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
182802 2002 AW97 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
182803 2002 AV99 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
182804 2002 AO101 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
182805 2002 AP101 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
182806 2002 AD108 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
182807 2002 AG123 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
182808 2002 AV123 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
182809 2002 AH125 11/01/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
182810 2002 AB129 13/01/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
182811 2002 AH132 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
182812 2002 AL141 13/01/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
182813 2002 AB143 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
182814 2002 AV147 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
182815 2002 AF151 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
182816 2002 AK151 14/01/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
182817 2002 AV151 14/01/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
182818 2002 AP158 13/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
182819 2002 AF184 07/01/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
182820 2002 AP185 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
182821 2002 AJ187 08/01/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
182822 2002 AJ190 11/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
182823 2002 AN190 11/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
182824 2002 AQ191 12/01/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,7 km MPC · JPL
182825 2002 AJ193 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
182826 2002 AN203 08/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
182827 2002 AO209 14/01/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
182828 2002 BJ3 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
182829 2002 BF4 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
182830 2002 BS23 23/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
182831 2002 BN28 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
182832 2002 BO30 21/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
182833 2002 CG1 02/02/2002 Cima Ekar ADAS 4,4 km MPC · JPL
182834 2002 CY2 03/02/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
182835 2002 CD3 06/02/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
182836 2002 CM7 06/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 5,1 km MPC · JPL
182837 2002 CN9 06/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
182838 2002 CG15 09/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,0 km MPC · JPL
182839 2002 CK16 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
182840 2002 CG18 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
182841 2002 CU18 06/02/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
182842 2002 CD20 04/02/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
182843 2002 CK49 03/02/2002 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
182844 2002 CE58 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
182845 2002 CK60 06/02/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
182846 2002 CX85 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
182847 2002 CP87 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
182848 2002 CD89 07/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
182849 2002 CO90 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
182850 2002 CH92 07/02/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
182851 2002 CO96 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
182852 2002 CG101 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
182853 2002 CB102 07/02/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
182854 2002 CO119 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
182855 2002 CP122 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
182856 2002 CU130 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
182857 2002 CD148 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
182858 2002 CD149 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
182859 2002 CZ149 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
182860 2002 CB150 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
182861 2002 CN150 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
182862 2002 CY167 08/02/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
182863 2002 CP176 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
182864 2002 CR179 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
182865 2002 CV180 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
182866 2002 CD195 10/02/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
182867 2002 CF200 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
182868 2002 CF204 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
182869 2002 CL206 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
182870 2002 CS210 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
182871 2002 CT211 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
182872 2002 CU211 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
182873 2002 CD222 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
182874 2002 CC230 11/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
182875 2002 CG233 11/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
182876 2002 CZ238 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
182877 2002 CL240 11/02/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
182878 2002 CQ247 15/02/2002 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
182879 2002 CP252 04/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
182880 2002 CH253 03/02/2002 Haleakala NEAT 6,3 km MPC · JPL
182881 2002 CD254 05/02/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
182882 2002 CD259 06/02/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
182883 2002 CL259 06/02/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
182884 2002 CE263 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
182885 2002 CF266 07/02/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
182886 2002 CA282 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
182887 2002 CU292 11/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
182888 2002 CC295 10/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
182889 2002 CH301 11/02/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
182890 2002 CZ301 12/02/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
182891 2002 CY302 12/02/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
182892 2002 CD311 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
182893 2002 DA18 20/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
182894 2002 DE18 20/02/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
182895 2002 DN18 21/02/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
182896 2002 DE20 16/02/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
182897 2002 EZ3 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 3,8 km MPC · JPL
182898 2002 EF12 14/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,0 km MPC · JPL
182899 2002 EE14 05/03/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
182900 2002 EG15 05/03/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL