Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/183901–184000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
183901 2004 CP83 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
183902 2004 CW89 11/02/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
183903 2004 CX89 11/02/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
183904 2004 CP90 12/02/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
183905 2004 CC91 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
183906 2004 CP91 13/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
183907 2004 CO93 11/02/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
183908 2004 CN94 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
183909 2004 CW96 12/02/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
183910 2004 CY99 15/02/2004 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
183911 2004 CB100 15/02/2004 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
183912 2004 CS100 15/02/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
183913 2004 CT100 15/02/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
183914 2004 CC101 15/02/2004 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
183915 2004 CO103 12/02/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
183916 2004 CP103 12/02/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
183917 2004 CF105 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
183918 2004 CO107 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
183919 2004 CX107 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
183920 2004 CM109 11/02/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
183921 2004 CA110 14/02/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
183922 2004 CQ112 13/02/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
183923 2004 CS118 11/02/2004 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
183924 2004 CM122 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
183925 2004 CG123 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
183926 2004 CJ127 13/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
183927 2004 DP 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
183928 2004 DY1 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
183929 2004 DL2 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
183930 2004 DQ4 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
183931 2004 DR6 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
183932 2004 DT6 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
183933 2004 DF9 17/02/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
183934 2004 DK11 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
183935 2004 DW19 17/02/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
183936 2004 DA22 17/02/2004 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
183937 2004 DG22 17/02/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
183938 2004 DO25 16/02/2004 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
183939 2004 DO27 16/02/2004 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
183940 2004 DB29 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
183941 2004 DX29 17/02/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
183942 2004 DO31 17/02/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
183943 2004 DN32 18/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
183944 2004 DS34 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
183945 2004 DW34 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
183946 2004 DG35 19/02/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
183947 2004 DD36 19/02/2004 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
183948 2004 DB40 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
183949 2004 DH40 18/02/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
183950 2004 DO40 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
183951 2004 DF43 23/02/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
183952 2004 DL44 25/02/2004 Nogales Tenagra II Obs. 1,1 km MPC · JPL
183953 2004 DA47 19/02/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
183954 2004 DS47 19/02/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
183955 2004 DG50 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
183956 2004 DC52 24/02/2004 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
183957 2004 DK54 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
183958 2004 DG56 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
183959 2004 DT59 25/02/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
183960 2004 DL60 26/02/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
183961 2004 DM61 26/02/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
183962 2004 DM62 17/02/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
183963 2004 DJ64 26/02/2004 Kitt Peak M. W. Buie cubewano ( 193 km MPC · JPL
183964 2004 DJ71 26/02/2004 Kitt Peak M. W. Buie res · 147 km MPC · JPL
183965 2004 DD77 18/02/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
183966 2004 ER1 11/03/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
183967 2004 EQ4 11/03/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
183968 2004 EW6 12/03/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
183969 2004 ES7 12/03/2004 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
183970 2004 EC8 13/03/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
183971 2004 EG8 13/03/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
183972 2004 EA11 15/03/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
183973 2004 EH11 10/03/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
183974 2004 EM15 11/03/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
183975 2004 EX15 12/03/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
183976 2004 ER19 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
183977 2004 EP28 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
183978 2004 EU28 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
183979 2004 EJ31 14/03/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
183980 2004 ED36 13/03/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
183981 2004 EJ37 13/03/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
183982 2004 EH43 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
183983 2004 EH44 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
183984 2004 EQ45 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
183985 2004 EK46 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
183986 2004 EH48 15/03/2004 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
183987 2004 EU51 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
183988 2004 EL52 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
183989 2004 EF53 15/03/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
183990 2004 EM53 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
183991 2004 EJ54 12/03/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
183992 2004 EX58 15/03/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
183993 2004 EV60 12/03/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
183994 2004 EF63 13/03/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
183995 2004 EU63 13/03/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
183996 2004 EU71 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
183997 2004 EE72 15/03/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
183998 2004 EQ74 13/03/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
183999 2004 EV76 15/03/2004 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
184000 2004 EB78 15/03/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL