Danh sách tiểu hành tinh/163901–164000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
163901 2003 SG222 27/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
163902 2003 SW222 30/09/2003 Socorro LINEAR AMO 1,3 km MPC · JPL
163903 2003 SK223 29/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,4 km MPC · JPL
163904 2003 SX224 24/09/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
163905 2003 SW225 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
163906 2003 SA226 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
163907 2003 SD230 24/09/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
163908 2003 SU234 25/09/2003 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
163909 2003 SM237 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
163910 2003 SF238 27/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
163911 2003 SA239 27/09/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
163912 2003 SN245 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
163913 2003 SP246 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
163914 2003 SU247 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
163915 2003 SO248 26/09/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
163916 2003 SE252 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
163917 2003 SH252 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
163918 2003 SQ252 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
163919 2003 SX259 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
163920 2003 SM272 27/09/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
163921 2003 SK278 30/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
163922 2003 SL282 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
163923 2003 SW292 26/09/2003 Črni Vrh Črni Vrh 4,4 km MPC · JPL
163924 2003 SN293 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
163925 2003 SC296 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
163926 2003 SN299 29/09/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
163927 2003 SO304 17/09/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
163928 2003 SY304 17/09/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
163929 2003 SF306 30/09/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
163930 2003 SQ308 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
163931 2003 SQ309 27/09/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
163932 2003 SD310 28/09/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
163933 2003 SG310 28/09/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
163934 2003 SG311 29/09/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
163935 2003 SG321 20/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,5 km MPC · JPL
163936 2003 TT11 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
163937 2003 TD12 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
163938 2003 TV17 15/10/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
163939 2003 TA20 05/10/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
163940 2003 TK20 14/10/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
163941 2003 TU58 05/10/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
163942 2003 UN 16/10/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
163943 2003 UF9 18/10/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
163944 2003 UE12 20/10/2003 Nashville R. Clingan 3,4 km MPC · JPL
163945 2003 UJ12 21/10/2003 Nashville R. Clingan 4,4 km MPC · JPL
163946 2003 UC14 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
163947 2003 UW15 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
163948 2003 UH19 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
163949 2003 UN21 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
163950 2003 UN22 23/10/2003 Wrightwood J. W. Young 2,3 km MPC · JPL
163951 2003 UP22 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
163952 2003 UN28 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
163953 2003 UC36 16/10/2003 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
163954 2003 UA37 16/10/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
163955 2003 US40 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
163956 2003 UV45 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
163957 2003 UY48 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
163958 2003 UY55 24/10/2003 Kingsnake J. V. McClusky 2,4 km MPC · JPL
163959 2003 UF63 16/10/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
163960 2003 UX63 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
163961 2003 UD68 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
163962 2003 US77 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
163963 2003 UO80 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
163964 2003 UR81 16/10/2003 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
163965 2003 UT82 19/10/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
163966 2003 UJ86 18/10/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
163967 2003 UV88 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
163968 2003 UV99 19/10/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
163969 2003 UA100 19/10/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
163970 2003 UW101 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
163971 2003 UQ102 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
163972 2003 UF106 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
163973 2003 UL107 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
163974 2003 UC109 19/10/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
163975 2003 UB110 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
163976 2003 UN111 20/10/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
163977 2003 UY111 20/10/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
163978 2003 UU115 20/10/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
163979 2003 UF116 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
163980 2003 UC118 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
163981 2003 UY120 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
163982 2003 UK127 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
163983 2003 UK129 18/10/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
163984 2003 UC132 19/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
163985 2003 UM134 20/10/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
163986 2003 UV134 20/10/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
163987 2003 UK138 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
163988 2003 UQ142 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
163989 2003 UD147 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
163990 2003 UN147 18/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
163991 2003 UR147 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
163992 2003 UZ147 18/10/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
163993 2003 UR148 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
163994 2003 UT149 20/10/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
163995 2003 UO150 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
163996 2003 UT150 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
163997 2003 UK163 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
163998 2003 UL164 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
163999 2003 UR165 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
164000 2003 UH167 22/10/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL