Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/163801–163900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
163801 2003 QQ73 26/08/2003 Črni Vrh H. Mikuž 1,2 km MPC · JPL
163802 2003 QG74 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
163803 2003 QO79 26/08/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
163804 2003 QQ88 25/08/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
163805 2003 QX92 27/08/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
163806 2003 QJ94 28/08/2003 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
163807 2003 QO100 28/08/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
163808 2003 QC104 31/08/2003 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
163809 2003 QO105 31/08/2003 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
163810 2003 QQ109 31/08/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
163811 2003 QH114 21/08/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
163812 2003 RR1 02/09/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,9 km MPC · JPL
163813 2003 RW1 02/09/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
163814 2003 RB2 03/09/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
163815 2003 RR2 01/09/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
163816 2003 RD4 01/09/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
163817 2003 RP5 03/09/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
163818 2003 RX7 06/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 390 m MPC · JPL
163819 Teleki 2003 RN8 07/09/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 1,2 km MPC · JPL
163820 2003 RU9 07/09/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
163821 2003 RJ18 13/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
163822 2003 RY21 14/09/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
163823 2003 RJ24 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
163824 2003 SE5 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
163825 2003 SH5 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
163826 2003 SK6 16/09/2003 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
163827 2003 SF12 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
163828 2003 SY21 16/09/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
163829 2003 SZ21 16/09/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
163830 2003 SB26 17/09/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
163831 2003 SB27 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
163832 2003 SC27 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
163833 2003 SE30 18/09/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
163834 2003 SM36 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
163835 2003 SF41 17/09/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
163836 2003 SG41 17/09/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
163837 2003 SN41 17/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
163838 2003 ST41 16/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
163839 2003 ST45 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
163840 2003 SG47 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
163841 2003 SL51 18/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
163842 2003 SN55 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
163843 2003 SP56 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
163844 2003 SW57 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
163845 2003 SP60 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
163846 2003 SW63 17/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,5 km MPC · JPL
163847 2003 SF64 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
163848 2003 SW65 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
163849 2003 SG69 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
163850 2003 SM79 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
163851 2003 SK80 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
163852 2003 SV81 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
163853 2003 SW82 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
163854 2003 SX83 18/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
163855 2003 SU86 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
163856 2003 SP90 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
163857 2003 SF91 18/09/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
163858 2003 SU93 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
163859 2003 SK95 19/09/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
163860 2003 SS95 19/09/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
163861 2003 SK97 19/09/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
163862 2003 SX98 19/09/2003 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
163863 2003 SS101 20/09/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
163864 2003 SN102 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
163865 2003 SB107 20/09/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
163866 2003 SE111 20/09/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
163867 2003 SM132 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
163868 2003 SF134 18/09/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
163869 2003 SK136 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
163870 2003 SG137 20/09/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
163871 2003 SE143 20/09/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
163872 2003 SD146 20/09/2003 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
163873 2003 SN147 20/09/2003 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
163874 2003 SW147 21/09/2003 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
163875 2003 SE162 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
163876 2003 SM162 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
163877 2003 SF163 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
163878 2003 SH163 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
163879 2003 SY168 23/09/2003 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
163880 2003 SK169 23/09/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
163881 2003 SK170 23/09/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
163882 2003 SE173 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
163883 2003 ST177 18/09/2003 Črni Vrh Črni Vrh 1,3 km MPC · JPL
163884 2003 SC179 19/09/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
163885 2003 SN180 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
163886 2003 SJ185 21/09/2003 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
163887 2003 SL189 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
163888 2003 SK191 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
163889 2003 SS196 20/09/2003 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
163890 2003 SC199 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
163891 2003 SJ199 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
163892 2003 SQ199 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
163893 2003 SX201 26/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
163894 2003 SM203 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
163895 2003 SN205 24/09/2003 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
163896 2003 SQ206 25/09/2003 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
163897 2003 SP211 25/09/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
163898 2003 SN216 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
163899 2003 SD220 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS ATE +1km · 790 m MPC · JPL
163900 2003 SD222 26/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL