Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/164001–164100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
164001 2003 UP170 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
164002 2003 UU172 20/10/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
164003 2003 UE174 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
164004 2003 UR174 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
164005 2003 US185 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
164006 Thierry 2003 UT185 21/10/2003 Saint-Sulpice B. Christophe 1,3 km MPC · JPL
164007 2003 UW186 22/10/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
164008 2003 UJ189 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
164009 2003 UZ189 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
164010 2003 UV192 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
164011 2003 UX194 20/10/2003 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
164012 2003 UL197 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
164013 2003 UT197 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
164014 2003 UO200 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
164015 2003 UC203 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
164016 2003 UK204 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
164017 2003 UL206 22/10/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
164018 2003 UP207 22/10/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
164019 2003 UR208 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
164020 2003 UC219 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
164021 2003 UQ220 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
164022 2003 UA222 22/10/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
164023 2003 UZ222 22/10/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
164024 2003 UZ224 22/10/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
164025 2003 UH226 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
164026 2003 UT227 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
164027 2003 UY232 24/10/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
164028 2003 UA241 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
164029 2003 UA244 24/10/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
164030 2003 UJ245 24/10/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
164031 2003 UQ247 24/10/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
164032 2003 UR249 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
164033 2003 UC251 25/10/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
164034 2003 UX252 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
164035 2003 UH254 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
164036 2003 UZ255 25/10/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
164037 2003 UP257 25/10/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
164038 2003 UP264 27/10/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
164039 2003 UE265 27/10/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
164040 2003 UQ265 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
164041 2003 UF266 28/10/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
164042 2003 UO269 29/10/2003 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
164043 2003 UM278 25/10/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
164044 2003 US279 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
164045 2003 UC283 29/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
164046 2003 UW283 30/10/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
164047 2003 UL296 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
164048 2003 UO298 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
164049 2003 UC302 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
164050 2003 UO307 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
164051 2003 UL314 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
164052 2003 VC5 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
164053 2003 VP5 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
164054 2003 VH6 14/11/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
164055 2003 VL8 15/11/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
164056 2003 VO10 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
164057 2003 WR10 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
164058 2003 WV11 18/11/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
164059 2003 WH13 16/11/2003 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
164060 2003 WV16 18/11/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
164061 2003 WF29 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
164062 2003 WL38 19/11/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
164063 2003 WP40 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
164064 2003 WY46 18/11/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
164065 2003 WN50 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
164066 2003 WY55 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
164067 2003 WH65 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
164068 2003 WJ66 19/11/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
164069 2003 WK69 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
164070 2003 WV70 20/11/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
164071 2003 WT80 20/11/2003 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
164072 2003 WS81 18/11/2003 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
164073 2003 WR84 19/11/2003 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
164074 2003 WD86 21/11/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
164075 2003 WU87 22/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
164076 2003 WE89 16/11/2003 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
164077 2003 WP91 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
164078 2003 WK94 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
164079 2003 WS94 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
164080 2003 WJ96 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
164081 2003 WB97 19/11/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
164082 2003 WX102 21/11/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
164083 2003 WU103 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
164084 2003 WR121 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
164085 2003 WD122 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
164086 2003 WM122 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
164087 2003 WU122 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
164088 2003 WQ125 20/11/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
164089 2003 WV126 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
164090 2003 WF132 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
164091 2003 WY134 21/11/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
164092 2003 WX136 21/11/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
164093 2003 WF142 21/11/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
164094 2003 WT142 21/11/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
164095 2003 WS144 21/11/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
164096 2003 WZ155 29/11/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
164097 2003 WU156 29/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
164098 2003 WX161 30/11/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
164099 2003 WE163 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
164100 2003 WV166 18/11/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL