Danh sách tiểu hành tinh/110901–111000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
110901 2001 UB120 22/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
110902 2001 UN120 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
110903 2001 UE121 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
110904 2001 US121 22/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
110905 2001 UZ121 22/10/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
110906 2001 UO122 22/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
110907 2001 UX122 22/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
110908 2001 UR123 22/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
110909 2001 UZ123 22/10/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
110910 2001 UC125 22/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
110911 2001 UM125 22/10/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
110912 2001 UB126 23/10/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
110913 2001 UF126 23/10/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
110914 2001 UV127 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
110915 2001 UE131 20/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
110916 2001 UX133 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
110917 2001 UH135 22/10/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
110918 2001 UP135 22/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
110919 2001 UF140 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
110920 2001 UC141 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
110921 2001 UX141 23/10/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
110922 2001 UZ142 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
110923 2001 UQ144 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
110924 2001 UV144 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
110925 2001 UN145 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
110926 2001 UY145 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
110927 2001 UB146 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
110928 2001 UE146 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
110929 2001 UC147 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
110930 2001 UQ147 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
110931 2001 UT149 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
110932 2001 UC151 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
110933 2001 UC152 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
110934 2001 UR152 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
110935 2001 UU152 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
110936 2001 UX152 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
110937 2001 UF153 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
110938 2001 UK153 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
110939 2001 UT153 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
110940 2001 UV153 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
110941 2001 UE154 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
110942 2001 UU154 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
110943 2001 UC155 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
110944 2001 UJ155 23/10/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
110945 2001 UQ155 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
110946 2001 UR155 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
110947 2001 UW155 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
110948 2001 UY155 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
110949 2001 UJ156 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
110950 2001 US158 23/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
110951 2001 UE160 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
110952 2001 UV160 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
110953 2001 UA162 23/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
110954 2001 UT163 17/10/2001 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
110955 2001 UV164 23/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
110956 2001 UW164 23/10/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
110957 2001 UG165 23/10/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
110958 2001 UH167 19/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
110959 2001 UT167 19/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
110960 2001 UC168 19/10/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
110961 2001 UW168 19/10/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
110962 2001 UH169 19/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
110963 2001 UK170 21/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
110964 2001 UW170 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
110965 2001 UX170 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
110966 2001 UO171 23/10/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
110967 2001 UZ171 18/10/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
110968 2001 UZ172 18/10/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
110969 2001 UE177 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
110970 2001 UK177 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
110971 2001 UM177 21/10/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
110972 2001 UF178 23/10/2001 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
110973 2001 UJ178 23/10/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
110974 2001 UP179 26/10/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
110975 2001 UU179 26/10/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
110976 2001 UJ182 16/10/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
110977 2001 UK183 16/10/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
110978 2001 UB184 16/10/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
110979 2001 UL187 17/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
110980 2001 UW187 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
110981 2001 UN188 17/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
110982 2001 UA189 18/10/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
110983 2001 UF189 18/10/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
110984 2001 UV189 18/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
110985 2001 UV191 18/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
110986 2001 UE192 18/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
110987 2001 UT192 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
110988 2001 UJ193 18/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
110989 2001 US197 19/10/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
110990 2001 UH202 19/10/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
110991 2001 UG204 19/10/2001 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
110992 2001 UJ204 19/10/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
110993 2001 UO205 19/10/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
110994 2001 UC213 22/10/2001 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
110995 2001 UD213 22/10/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
110996 2001 UE213 23/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
110997 2001 UT216 24/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
110998 2001 UF219 20/10/2001 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
110999 2001 UO219 16/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
111000 2001 UT219 17/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL